Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”คว้ารางวัล

img

ปีนี้ ต้องเรียกว่าเป็น “ปีทอง” ของหน่วยงานในสังกัด “กระทรวงพาณิชย์” อีกปีหนึ่งเลยก็ว่าได้
         
พูดได้ว่า “หน่วยงานระดับกรม” ที่มีอยู่ คว้า “รางวัล” กันได้เป็นว่าเล่น  
         
ก่อนจะไปดูว่า “หน่วยงานไหน” ได้รางวัลอะไรกันมาบ้าง

ต้องขอเท้าความเพื่อให้เห็นภาพกันก่อน
         
การพัฒนางานบริการ” เป็นหนึ่งในนโยบายที่ “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน
         
นายจุรินทร์ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานไปปรับปรุงงานบริการ โดยให้นำ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มาใช้ เพื่อให้เกิดความ “สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย” ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งก็คือ “ประชาชน” และ “ผู้ประกอบการ
         
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับนโยบาย และเดินหน้าขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่
         
ล่าสุดหลายหน่วยงานได้ส่งผลงาน “การพัฒนางานบริการ” เข้าประกวด เพื่อชิง “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2564 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
         
ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ ก.พ.ร.มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ
         
โดยงานนี้ ได้ทำพิธีมอบรางวัลกันไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา มี “นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี” เป็นประธาน
         
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ มีหลายหน่วยงานสามารถผ่านด่าน “คว้ารางวัล” มาได้
         
เริ่มจาก “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ได้รับรางวัล “บริการภาครัฐ” ระดับดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึ่งพอใจ
         
โดยได้รางวัล “ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ” เป็นผลงานจากการยกเลิกข้อกำหนดในกฎหมาย กฎที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ลดขั้นตอน ระยะเวลา การให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จากการพัฒนาระบบ “จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)" และระบบ “เชื่อมโยงข้อมูลขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (e-Foreign Certificate)
         
ไม่เพียงแค่นั้น ยังได้รางวัล “บริการภาครัฐ” ระดับดี อีกประเภท คือ “บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ” จากผลงาน “การเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ” หลังจากทำการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป โดยได้รวม “ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ” ที่สามารถรวม “การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” และ “การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง” ให้เป็นขั้นตอนเดียว โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปติดต่ออีก 2 หน่วยงาน
         
กรมการค้าภายใน” ได้รับรางวัล “บริการภาครัฐ” ระดับดี ประเภท “พัฒนาการบริการ” เป็นการพัฒนางานบริการของ “กองชั่งตวงวัด” จากผลงาน “การขออนุญาตให้นำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากรผ่านระบบออนไลน์
         
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ได้รับรางวัล “บริการภาครัฐ” ระดับดี เป็นการพัฒนางานบริการของ “กลุ่มพัฒนาระบบบริการ” จากผลงาน “เจรจาก้าวไกล ฝ่าภัยโควิด-19
         
และยังคว้ามาได้อีก 1 รางวัล คือ “รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยได้รับรางวัลประเภท “รางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม” จากผลงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี
         
กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ได้รับรางวัล “บริการภาครัฐ” ระดับดี เป็นการพัฒนางานบริการของ “กองลิขสิทธิ์” จากผลงาน “ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และใช้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์” โดยได้พัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบออนไลน์ ประชาชนและนักธุรกิจสามารถยื่นคำขอแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ลดระยะเวลาจาก 30 วัน เหลือ 3 วัน

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบสถานะคำขอ และติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แห่งเดียวในประเทศไทย ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีช่องทางติดต่อเจ้าของสิทธิ์เพื่อขออนุญาตใช้งานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสิทธิ์และประชาชนผู้ใช้สิทธิ์
       
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ได้รางวัล “บริการภาครัฐ” ระดับดี ประเภท “ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19” จากผลงาน “ช่องทางการค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด” โดยได้มีการพัฒนาช่องทางการค้ารองรับยุค New Normal ใน 3 ด้าน คือ 1.Offline to Online ปรับกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ 2.Demand-Driven ตลาดนำการผลิต ตอบสนองตามความต้องการตลาดโลก และ 3.Trade Meets Trust การค้าบนความไว้ใจ ผ่านการคัดสรรผู้นำเข้าตัวจริง โดยทูตพาณิชย์ทั่วโลก นำไปสู่การปรับรูปแบบการให้บริการที่สำคัญ ทั้งการปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าจากปกติ เป็นการจัดงานแสดงสินค้าแบบเสมือนจริง (Virtual Trade Show) กิจกรรม Hybrid และการปรับรูปแบบการเจรจาธุรกิจการค้าแบบ Face–to-Face เป็นการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching)  
         
ส่วนหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ “รางวัลเลิศรัฐ” ในปีนี้ ไม่ได้หมายความว่า “ไม่มีการพัฒนางานบริการ” เพราะเคยได้ในปีก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยืนยันได้ว่าทุกหน่วยงาน มีการพัฒนางานบริการและงานด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง    
          
อย่าง “กรมการค้าต่างประเทศ” ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564 เป็น 1 ใน 6 หน่วยงานส่วนกลางที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และเป็น 1 ใน 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับรางวัล ที่สำคัญ ได้รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2560-64
         
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย 92.69 คะแนน มีผลการประเมินระดับ A และในการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล มีผลงานการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า (Data Catalog) ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) โดยเป็น 1 ใน 3 ของหน่วยงานภาครัฐ จาก 51 หน่วยงาน ที่เปิดเผยชุดข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้าสูงสุดถึง 122 รายการ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ดัชนีราคาผู้ผลิต ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาส่งออก ราคานำเข้า ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหาค่า K และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นต้น
         
เห็นได้ชัดว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ต่างมีการพัฒนางานบริการ รวมถึงงานด้านอื่น ๆ กันอย่างเข้มข้น และล้วนแต่มีความคืบหน้า
         
จนได้รางวัลมาเป็นเครื่อง “การันตีผลงาน
         
เรียกได้ว่า ปีนี้เป็นปีทองจริง ๆ 
         
ขอให้เดินหน้า “พัฒนา” ต่อไป เพื่อประโยชน์ของประชาชน และผู้ประกอบการ
 
ซีเอ็นเอ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.