Header Ads

Header ADS

RUN ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” พร้อมเชิญชวนชมผลงานวิจัยเด่นจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ

 .com/img/a/

RUN ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” พร้อมเชิญชวนชมผลงานวิจัยเด่นจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(RUN)ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22  26 พฤศจิกายน 2564 พร้อมยกขบวนผลงานวิจัยเด่นของ 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย มาจัดแสดงนิทรรศการภายในงานกว่า 30งานวิจัย และเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” รวมถึงการบรรยายพิเศษ และการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 กรุงเทพฯ – เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)  ได้นำงานวิจัยบางส่วนจาก8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16” ณ ห้องประชุม Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เปิดเผยว่า เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เป็นการรวมตัวกันของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย มุ่งทำงานด้วยการรวบรวมองค์ความรู้ความสามารถจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อสร้างการแบ่งปันองค์ความรู้ เน้นทำงานร่วมกันเป็นทีม ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา RUN ไม่เคยหยุดนิ่ง และยังคงเดินหน้าร่วมกันประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ระบบอุดมศึกษาของประเทศสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยของประเทศให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ

.com/img/a/

 โดย RUN ได้นำผลงานวิจัยเด่นกว่า 30 งานวิจัย และ คลัสเตอร์วิจัยทั้ง 10 คลัสเตอร์ มาร่วมจัดนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564(Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้นำงานวิจัยเด่น8 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ มาร่วมจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ได้แก่

1. โครงการ “วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ เพื่อป้องกันโรค COVID-19” โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม  ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งระบบประสาท

ชนิดนิวโรบลาสโทมาด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน” โดย ศ.นพ.สุรเดช

 หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา

มาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3. โครงการ “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม” โดย รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.โครงการ “รถยนต์ใช้แล้วไปไหน ? บทบาทของภาคธุรกิจเชียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. โครงการ KKU Smart Organic Farm” โดย ผศ.ชานนท์ ลาภจิตร และ ผศ.ชัชชัย คุณบัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.โครงการ “นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยด้วยลำไอออนพลัง

ลังงานต่ำ” โดย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง และ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.  โครงการ “อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” โดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.โครงการ “นวัตกรรมย่อยสลายได้ทางชีวิภาพและเข้ากันได้ทาง

ชีวภาพ สำหรับการซ่อมแซมบาดแผล” โดย ผศ.ดร.สุกัญญา รอส

  ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และ ผศ.ดร.แกร์เร็ธ ไมเคิล รอส

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

“สำหรับงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564(Thailand Research Expo 2021) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 นอกจาก RUNจะนำงานวิจัยเด่นจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ภายใต้แนวคิด “Driving BCG Economy Through R&I มาร่วมจัดแสดงแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่องมหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศในโลกยุคใหม่” โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ หัวข้อ “เป้าหมายสำคัญของการวิจัยของประเทศ ในระยะ 5 ปี กับนโยบายการจัดสรรทุนของ สกสว.” โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม ชั้น23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ” ศ.นพ.วชิร กล่าวทิ้งท้าย 

ทั้งนี้ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ  นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)  ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22  26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเวนเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.