Header Ads

Header ADS

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และ SCG จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 'We’re part of the solution #ForNature'

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และ SCG

จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

We’re part of the solution #ForNature

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2564 เพื่อแสดงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มีการจัดนิทรรศการ ตลอดจนการอภิปรายในหัวข้อ“Biodiversity is our life… ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด ตลอดจนได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ตอน ได้แก่ ส่องรักษ์ผ่านเลนส์  มหัศจรรย์สมุนไพร...ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ทำบุญ...หรือเป็นบาป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าและวามสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเผยแพร่ผ่านทาง Facebookและ Twitter “Biodiversity CHM Thailand” และYouTube Chanel “Chm Thai”

EP.1 ส่องรักษ์ผ่านเลนส์https://youtu.be/dHZ6iIhJo-s

EP.2 มหัศจรรย์สมุนไพร...ความหลากหลายทางชีวภาพ https://youtu.be/vCiz5z5uVyY

EP.3 ทำบุญ...หรือเป็นบาปhttps://youtu.be/sISCNiNRhps 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.