Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ EDF ร่วมกับเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จัดอบรมใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้นักโรงเรียน

มูลนิธิ EDF ร่วมกับเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จัดอบรมใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้นักเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับ บริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอาสาสมัคร HP Volunteering Activity ออนไลน์ ภายใต้โครงการ ICT Services for All โดยอาสาสมัครบุคลากรของเอชพี อิงค์ ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนสมาคมไทย – ออสเตรเลียน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในการเรียนและการค้นคว้าหาข้อมูล เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือเทคโนโลยี VR (Virtual reality) เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ เป็นต้น

สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนครั้งนี้ตลอดจนตอกย้ำเป้าหมายเอชพี อิงค์ ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข และโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียม

 

อนึ่ง มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น


 

หน่วยงานที่สนใจทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.