Header Ads

Header ADS

คุณชวลิต ถนอมถิ่น เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.เชียงใหม่


คุณชวลิต ถนอมถิ่น เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.เชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ในการนี้ คุณชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ได้รับการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จากสภามหาวิทยาลัย และเข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรณีวิทยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.