Header Ads

Header ADS

รักษ์โลกกับดอยคำ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กล่อง “แกะ ล้าง เก็บ” ดอยคำ ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 2 บาท


รักษ์โลกกับดอยคำ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กล่อง “แกะ ล้าง เก็บ” ดอยคำ ใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 2 บาท


ดอยคำชวนร่วมรักษ์โลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพียงนำกล่องยูเอชทีผ่านขั้นตอนการ “แกะ ล้าง เก็บ” แล้ว มาบริจาคที่ร้านดอยคำทุกสาขา สำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต พาเลทดอยคำ กรวยจราจร เก้าอี้อเนกประสงค์ กระถางต้นไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการจัดการขยะประเภทกล่องยูเอชที ซึ่งเป็นกระดาษมัลติเลเยอร์ ที่ยากต่อการกำจัด หรือรีไซเคิลด้วยวิธีปกติ และเป็นทางออกของปัญหา “ขยะกำพร้า” ประเภทกล่องยูเอชทีต่อไป

พิเศษ หากเป็นกล่องยูเอชทีตราดอยคำ สามารถนำมาใช้แลกเป็นส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำ ที่ร้านดอยคำทุกสาขา โดยกล่องยูเอชที ตราดอยคำ (ทุกขนาด) 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท ไม่จำกัดจำนวนกล่อง และมูลค่าสินค้า

พิเศษสุดๆ เฉพาะในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน พ.ศ.2565 นี้ 1 กล่อง มีมูลค่า 2 บาท วันเดียวเท่านั้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doikham.co.th หรือเฟซบุ๊ก ดอยคำ – Doi Kham 


เกี่ยวกับดอยคำ

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง สหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น (โครงการตามพระราชดำริ ดอยคำ) เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ“ธุรกิจเพื่อสังคม” ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และเป็นบริษัทจดทะเบียนกิจการเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561

ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกระดับกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน....


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.