Header Ads

Header ADS

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รายงานความคืบหน้าโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One และ ความคืบหน้าโครงการ Flexible Plus Program ความคืบหน้าโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One


ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รายงานความคืบหน้าโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One 

และ ความคืบหน้าโครงการ Flexible Plus Program

ความคืบหน้าโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One


โครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการและเริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันมีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 28 ราย อาทิเช่น แสนสิริ, อนันดา เป็นต้น โดยมีโครงการเข้าร่วมจำนวน 85 โครงการ 

คุณสมบัติและเงื่อนไขหลักๆ 

1. ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่สร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน 

2. ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One จะต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี

3. ราคาบัตรสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับของบัตร Elite Flexible One  


เงื่อนไข Elite Flexible One (EFO)

ค่าธรรมเนียมสมาชิก 500,000.- บาท (รวม VAT)

Visa (PE) 5 ปี

อายุสมาชิก 5 ปี

การโอนสมาชิกภาพ ไม่สามารถโอนได้

ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียม

Upgrade เป็นบัตรสมาชิกประเภทบุคคล ภายใน 2 ปี จ่ายส่วนต่าง

สิทธิประโยชน์

Airport  Service  (EPA & Premium Lane) 12 ครั้งต่อปี

Airport  Service (Departure Lounge & Electro car) 6 ครั้งต่อปี

Elite Personal Liaison (EPL) 1

90 Day Report 4


ตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Elite Flexible One จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565) มีจำนวนสมาชิกโครงการฯ ทั้งสิ้น 5 ราย จาก 4 บริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสมาชิกได้ชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ มูลค่ารวมทั้งสิ้น91.05 ล้านบาท ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นลูกค้าสัญชาติจีน


ความคืบหน้าโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ Flexible Plus Program

บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด จัดทำ Roadshow เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และการขายโครงการ Flexible Plus Program ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติโดยเริ่มที่สาธารณรัฐ สิงคโปร์                 เป็นประเทศแรก ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนทิเนนทัลสิงคโปร์ ในการนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสิงคโปร์ นายชุตินทร คงศักดิ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบ Focus Group โดยมีการเชิญวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               (ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรเป็นวิทยากร) มาแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Investing in Thailand” โดยผู้เข้าร่วมงาน                          เป็นกลุ่มนักลงทุน, กลุ่มธนาคารและ กลุ่มนักธุรกิจจาก  Singapore Business Federation  อีกทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์และทีมไทยแลนด์ 

             

สิ่งที่ได้รับจากการร่วมงานนี้  

-  เกิดการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้โครงการ Flexible Plus Program ไปยังลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุน 

-  สร้างความสัมพันธ์และการรับรู้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

-  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนขายในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.