Header Ads

Header ADS

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก และพันธมิตร เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือความร่วมมือส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก และพันธมิตร เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือความร่วมมือส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล

นายธงชัย ศิริธร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (ขวา) นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก (ซ้าย)  เข้าพบนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) เพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือหลังจากประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้ทันสมัยและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการใช้งานวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุญาตให้สามารถนำเอาพลาสติก PET รีไซเคิล (recycled PET) มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ ส่งเสริมการรีไซเคิล และแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย  สถาบันพลาสติก ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก โดยประกาศปลดล็อกให้สามารถใช้ “ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก” ทั้งที่ทำมาจากพลาสติกบริสุทธิ์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน (virgin plastic) และพลาสติกแปรใช้ใหม่ (recycled plastic) ได้

 

ภาพเพิ่มเติมบุคคลในภาพ (เรียงลำดับจากซ้าย)

[คุณปราเนย์ เจน – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ecoblue, คุณสมเดช ใหม่ยศ – คณะทำงานสมาคมฯคุณมหาชัย ลิรัฐพงค์ – กรรมการบริหารสมาคมฯคุณริชารด์ โจนส์, - Senior Vice President บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สคุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ – ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกนายสาธิต ปิตุเตชะ – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณธงชัย ศิริธร อุปนายกสมาคมฯคุณวิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย – กรรมการสมาคมคุณกำธร พัฒนแก้ว – กรรมการสมาคมคุณพลางค์สิทธิ์ สุทธปรียาศรี – กรรมการสมาคมคุณอภิสิทธิ์ ธรรมแก้วผู้จัดการสมาคม]


# # #


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.