"โนวาแวกซ์" ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ วงเงิน 125 ล้านดอลลาร์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

"โนวาแวกซ์" ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ วงเงิน 125 ล้านดอลลาร์

 

 


"โนวาแวกซ์" ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ วงเงิน 125 ล้านดอลลาร์

 

เกเธอร์สเบิร์ก แมริแลนด์—16 ธ.ค. 2565—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

โนวาแวกซ์ อิงค์ (Novavax, Inc.) (Nasdaq: NVAX) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้พัฒนาและจำหน่ายวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับโรคติดเชื้อรุนแรง ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ เงินต้นรวม 125 ล้านดอลลาร์ ซึ่งครบกำหนดในปี 2570 ("หุ้นกู้") ให้แก่ผู้ที่เชื่อว่าเข้าข่ายเป็นผู้ซื้อภาคสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา Rule 144A ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์สหรัฐ ปี 2476 ฉบับแก้ไข โดยในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ โนวาแวกซ์คาดว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้ออันดับแรกมีตัวเลือก 30 วันในการซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวในวงเงินเพิ่มเติมอีก 18.75 ล้านดอลลาร์

หุ้นกู้ดังกล่าวถือเป็นสัญญาผูกมัดไม่ด้อยสิทธิแบบไม่มีหลักประกันของโนวาแวกซ์ จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2570 เว้นแต่จะมีการแปลง ไถ่ถอน หรือซื้อคืนก่อนหน้านี้ โนวาแวกซ์จะชำระการแปลงโดยการจ่ายหรือส่งมอบตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะในรูปแบบเงินสด หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น ("หุ้นสามัญ") หรือเงินสดและหุ้นสามัญรวมกันแล้วแต่ที่โนวาแวกซ์เลือก หุ้นกู้ดังกล่าวไถ่ถอนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน (ตามข้อจำกัดบางประการ) เป็นเงินสดตามที่โนวาแวกซ์เลือกได้ตลอดเวลา และเป็นระยะ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 หรือหลังจากนั้น หากราคาขายหุ้นสามัญที่รายงานล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย 130% ของราคาแปลงสภาพแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วันทำการ (ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม) ในช่วงระยะเวลา 30 วันซื้อขายติดต่อกัน (รวมถึงวันทำการสุดท้ายของช่วงเวลาดังกล่าว) ซึ่งสิ้นสุดและรวมถึงวันซื้อขายก่อนวันที่โนวาแวกซ์แจ้งให้ทราบถึงการไถ่ถอนในราคาไถ่ถอนเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินต้นในหุ้นกู้ที่จะไถ่ถอน รวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับและค้างชำระ แต่ไม่รวมวันที่ไถ่ถอน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย อัตราการแปลงเริ่มต้น และเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้นี้ จะมีราคาการเสนอขายเป็นตัวกำหนด

เจพีมอร์แกน (J.P. Morgan) เจฟเฟอรีส์ (Jefferies) และโคเวน (Cowen) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการจัดสรรหุ้นและตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามัญครั้งนี้ ขณะที่เจ วู๊ด แคปิตอล แอดไวเซอร์ส (J. Wood Capital Advisors) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้

นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้นกู้แล้ว โนวาแวกซ์ยังประกาศเสนอขายหุ้นสามัญแบบรับประกันการจำหน่าย (underwritten) ในวงเงินสูงสุด 125 ล้านดอลลาร์ต่อสาธารณะ โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ โนวาแวกซ์คาดว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีตัวเลือก 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มอีก 18.75 ล้านดอลลาร์ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ โดยหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชัน การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการบรรลุผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบรรลุผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นหุ้นกู้

โนวาแวกซ์อาจนำรายได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นกู้ และการเสนอขายหุ้นสามัญในกรณีที่บรรลุผลสำเร็จ ไปใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเดินหน้าเปิดตัววัคซีน Nuvaxovid ในเชิงการค้าทั่วโลก การชำระคืนหรือการซื้อคืนส่วนหนึ่งในหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพแบบไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ย 3.75% ที่ครบกำหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วงเงินต้นรวม 325 ล้านดอลลาร์ ไปจนถึงเงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการทดลองทางคลินิก การชำระคืนภายใต้ข้อตกลงการจัดหาของเรา เช่นเดียวกับการซื้อกิจการและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อื่น ๆ

ข้อเสนอและการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 2476 ฉบับแก้ไข ("กฎหมายหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ หุ้นกู้นี้ไม่สามารถเสนอขายในสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

หุ้นกู้จะเสนอขายให้กับบุคคลที่เชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อภาคสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ Rule 144A ของกฎหมายหลักทรัพย์ การเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นสามัญที่ออกโดยการแปลงหุ้นกู้นั้นไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ หรือกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ หุ้นกู้และหุ้นอื่นใดไม่สามารถเสนอขายโดยไม่มีการลงทะเบียนหรือยกเว้นตามการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่บังคับใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ที่เสนอในรัฐหรือเขตอำนาจอื่นใดที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว ผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้น

เกี่ยวกับโนวาแวกซ์

โนวาแวกซ์ อิงค์ (Nasdaq: NVAX) เป็นบริษัทชีวเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นทั่วโลก ผ่านการค้นคว้า พัฒนา และวางจำหน่ายวัคซีนล้ำนวัตกรรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีลูกผสมอันเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ผนวกรวมพลังและความเร็วของพันธุวิศวกรรม เพื่อสร้างอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติสร้างภูมิต้านทานสูง ที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพทั่วโลก วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลก ทั้งองค์การอาหารและยาสหรัฐ คณะกรรมาธิการยุโรป และองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลอีกหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังพิจารณาวัคซีนตัวนี้ เพื่อเพิ่มข้อบ่งใช้และขยายให้ครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่นและใช้เป็นเข็มกระตุ้น และนอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว โนวาแวกซ์ยังอยู่ระหว่างการประเมินวัคซีนลูกผสมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ (CIC) ในการทดลองทางคลินิกเฟส 1/2 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ที่ทางบริษัทกำลังพัฒนา ทั้งยังอยู่ระหว่างการประเมินวัคซีนที่เจาะจงสายพันธุ์โอมิครอนด้วย (NVX-CoV2515) เช่นเดียวกับวัคซีนที่ป้องกันได้ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและโอมิครอน วัคซีนเหล่านี้ผนวกรวมสารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอันเป็นกรรมสิทธิของโนวาแวกซ์อย่าง Matrix-M เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีลบล้างในระดับสูง

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นักลงทุนไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความสามารถของโนวาแวกซ์ในการดำเนินการเสนอขายให้เสร็จสิ้น ระยะเวลาและเงื่อนไขของการเสนอขาย รายได้สุทธิโดยประมาณจากการเสนอขาย และแผนการของโนวาแวกซ์ในการนำรายได้ไปใช้ โนวาแวกซ์ขอเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่การเสนอขายของโนวาแวกซ์จะบรรลุผลสำเร็จตามกำหนดเวลาหรือตามเงื่อนไขที่คาดการณ์ไว้ หรือจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญนอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของโนวาแวกซ์ยังขอใช้ดุลยพินิจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้ ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่ระบุไว้ในส่วน "Risk Factors" และส่วนอื่น ๆ ในรายงานประจำปีของโนวาแวกซ์ บน Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำไตรมาสของโนวาแวกซ์ บน Form 10-Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่โนวาแวกซ์จะแจ้งตามสมควรในรายงานที่ยื่นเพิ่มเติมต่อ SEC ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สะท้อนถึงข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่เอกสารนี้เท่านั้น โนวาแวกซ์ไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ ธุรกิจของโนวาแวกซ์มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมถึงที่อ้างอิงไว้ข้างต้น นักลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุน และบุคคลรายอื่น ๆ ควรประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อความเตือนนี้

ติดต่อ

นักลงทุน เอริกา ชัลซ์ (Erika Schultz) | โทร: 240-268-2022
อีเมล: ir@novavax.com

สื่อมวลชน อาลี ชาร์แทน (Ali Chartan) หรือจีโอวานนา แชนด์เลอร์ (Giovanna Chandler) | โทร: 202-709-5563
อีเมล: media@novavax.com

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad