Header Ads

Header ADS

GVREIT โชว์ฟอร์มแกร่งดันผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2565 รักษาระดับอัตราการเช่าสูงถึง 92% เคาะจ่ายปันผล 0.1911 บาทต่อหน่วย


GVREIT โชว์ฟอร์มแกร่งดันผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2565

รักษาระดับอัตราการเช่าสูงถึง 92% เคาะจ่ายปันผล 0.1911 บาทต่อหน่วย

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2565

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FPCAMT ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ณ สิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2565 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,135.18 ล้านบาท  และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 736.96 ล้านบาท  ทำให้อัตราส่วนกำไรจากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมสูงกว่าร้อยละ 64

สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 4 รอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 GVREIT ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนในอัตรา 0.1911 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 155.70 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565  ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตลอดปีบัญชี 2565 กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง รวมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.7791 บาท

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปี 2565 กองทรัสต์ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 92 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการเช่าเฉลี่ยของตลาดในอัตราร้อยละ 87 โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าเฉลี่ยของทั้ง โครงการ ได้แก่ โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์และโครงการสาทร สแควร์ที่อัตราร้อยละ 97 และ ร้อยละ 90 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปี 2565 กองทรัสต์ได้เข้าร่วมการประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารทั้ง 2 โครงการจาก GRESB เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกองทรัสต์ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และยังได้เข้าร่วมโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 (BSA Building Safety Awards 2022) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอาคารมีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการบำรุงรักษาและบริหารจัดการเพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 โครงการได้รับรางวัลระดับแพลทินัม อีกทั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทรัสต์ยังได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS Rating ให้คงอันดับเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A- (stable) 

“สำหรับแนวโน้มของปี 2566 ธุรกิจอาคารสำนักงานยังคงเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำหลายแห่งยังแสดงดีมานด์จำนวนมากสำหรับการใช้พื้นที่สำนักงาน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบทำงานในปัจจุบัน ซึ่งจะผลักดันให้ธุรกิจอาคารสำนักงานให้บริการในรูปแบบ Flexible Space เพื่อตอบสนองความต้องการผู้เช่าในอนาคตมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ทาง GVREIT ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนกลยุทธ์และดำเนินงานอย่างเหมาะสม พร้อมกับมุ่งรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างยั่งยืน จันทราภรณ์ กล่าวเสริม

###

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FPCAMT

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (FPCAMT) หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิม บริษัทยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2558 โดยเป็นบริษัทในกลุ่ม Non-financial ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ GVREIT โดย FPCAMT มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมออย่างยั่งยืน โดยมี กลยุทธ์ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เท่านั้น แต่ยังพิจารณาการลงทุนทรัพย์สินคุณภาพจากนอกกลุ่มด้วยการบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.fpcamt.co.th

 

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นทรัสตี และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ปัจจุบัน GVREIT เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (Core Central Business District)  ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครัน ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ได้แก่  โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ โครงการสาทรสแควร์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เช่า 100,023 ตร.ม. หรือคิดเป็นสินทรัพย์มูลค่ากว่า 10,095 ล้านบาท  ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A- (stable)

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.gvreit.com

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม  นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 40,700 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ในมากกว่า 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่ 

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com หรือติดตามบริษัทฯ ได้ที่ LinkedIn 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.