Header Ads

Header ADS

พิธีเปิดงานประชุมเส้นทางสู่ความสำเร็จ (Road To Success 2023) จัดขึ้นโดยบริษัท มาเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัดผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ MAVELL

พิธีเปิดงานประชุมเส้นทางสู่ความสำเร็จ (Road To Success 2023) จัดขึ้นโดยบริษัท มาเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัดผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ MAVELL

 คำกล่าวเปิดงาน นายประทีป  ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท มาเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (คุณปริญญา มานวงศ์) ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (คุณนุชนภางค์  มานวงค์) ผู้บริหารบริษัท มาเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน

ผมประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาเป็นประธาน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเส้นทางสู่ความสำเร็จ (Road To Success 2023) ในวันนี้เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี อาคาร สำนักงาน หอพัก คอนโดมิเนียม และบ้านเรือนในเขตเมืองส่วนใหญ่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก 

ดังนั้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเครื่องปรับอากาศ ทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันสร้างช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้มีทักษะและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น ประกอบกับกระทรวงแรงงานได้ประกาศกำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจะส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถเพิ่มเติม จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมทิก ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 

และที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2562 - 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทจัดฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 3,907 คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนดแผนจะจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างช่างมืออาชีพในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สตูล อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และตาก จำนวน 50 คนต่อรุ่น รวมทั้งสิ้น 300 คน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น และมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสาธารณะ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ จึงขอเชิญชวนช่างตัวแทนจำหน่ายเข้าฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว และขอให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของบริษัทประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานประชุมเส้นทางสู่ ความสำเร็จ (Road To Success 2023) ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.