มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกประกาศนามและความพร้อมเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ เพิ่มทักษะและสมรรถนะสากลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมศตวรรษที่ 21 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกประกาศนามและความพร้อมเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ เพิ่มทักษะและสมรรถนะสากลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมศตวรรษที่ 21

 

   มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกประกาศนามและความพร้อมเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่

 เพิ่มทักษะและสมรรถนะสากลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมศตวรรษที่ 21

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย  เซาธ์อีสท์บางกอก ประกาศเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ ตลาดงานสากล ของศตวรรษที่ 21 เตรียมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศและภูมิภาคในอนาคต หลังจากพิธีฉลองการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นอย่างน่าประทับใจวันนี้ (30 มีนาคม 2566) ณ หอประชุม SBU Hall ถนนสรรพาวุธ บางนา ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้เปิดบริการทางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย ในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ผลิตมืออาชีพป้อนตลาดแรงงานมาเป็นเวลาถึง 23 ปี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือ Southeast Bangkok University (SBU) ย้ำว่า SBU ในวันนี้คือ ความสำเร็จของการต่อยอดการให้บริการทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันที่มุ่งมั่นในการสร้างคนไทยและทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคให้เป็นเปี่ยมศักยภาพและสมรรถนะระดับสากล เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสำหรับการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และสังคม โดย SBU มุ่งมั่นที่จะรั้งบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานสากลในระดับภูมิภาค

ในโอกาสนี้ นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ตัวแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเดินทาง  มา เป็นประธานในพิธีและมอบหนังสือคำสั่งกระทรวงฯ  พร้อมแสดงความชื่นชมและยินดีในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ที่บริหารจัดการเป็นไปตาม พันธกิจอย่างครบถ้วน ผลิตบัณฑิตออกไปรับ ใช้สังคม และประเทศชาติอย่างมีคุณค่า และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยภายในงาน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก      รองกรรมการบริหารบริษัทอรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด ดร.ณัฐรัตน์ ประโยชน์อุดมกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายชนะ รุ่งแสง รวมทั้งคณะกรรมการสภาฯ อาทิ รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ และนายธวัชชัย ไทยเขียว 

         

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติ จาก เลขาธิการรัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา H.E. Neak Sambo รองผู้ว่าราชการจังหวัดตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติกำจร  เหล่าคนดังในแวดวงเศรษฐกิจของประเทศที่เคยได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาทิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรีดี ดาวฉาย และผูัอำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข  ตลอดจนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น  ดร.มัทนา สานติวัตร จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเครือข่ายจากอุตสาหกรรม         ต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ตั้งอยู่ในพื้นที่บางนาซึ่งในอดีตเคยเป็นนาข้าว และที่ตั้งบางพลีตั้งอยู่ด้าน   ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร โดยถือกำเนิดบนพื้นฐานมั่นคง ซึ่งวางไว้ ในรูปแบบ ของโรงเรียนเอกชนสายสามัญ    ที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมและมัธยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จากความตั้งใจอันแน่วแน่ของสองผู้ก่อตั้ง นายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรือง ผู้มุ่งมั่นให้การศึกษา     อบรม บ่มเพาะ และปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมในเยาวชน อันเป็นปณิธานที่สืบทอดโดยทายาทรุ่นต่อมาและได้พัฒนาต่อเนื่อง มีการเปิดสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. เปิดหลักสูตรภาษา อังกฤษ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จนกระทั่งต่อยอดสู่การเปิดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเมื่อปี พศ.2542 เปิดทำการสอนใน 4 คณะในตอนแรก และในภายหลังเพิ่มเป็น 5 คณะ ได้แก่ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน  คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดยในปัจจุบัน  เปิดบริการด้านการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.southeast.ac.th และ Facebook : SBU Southeast Bangkok 

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการในเทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้แตกฉาน จบการศึกษาไปด้วยศักยภาพ ที่เพียงพอ ในการประกอบอาชีพ มีสมรรถนะสากล (Globalization) มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คิดในเชิงวิพากย์และคิดได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบริหาร จัดการ และพึ่งตนเองได้ ในขณะที่รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ อันจะส่งประโยชน์โดยรวมต่อสังคมและประเทศ

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad