Header Ads

Header ADS

เซอร์เทนตี้ หนุนการทำงานภาครัฐ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วย 4 ขั้นตอน “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง”

 

เซอร์เทนตี้ หนุนการทำงานภาครัฐ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ด้วย 4 ขั้นตอน “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง”

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน (MOU) เรื่อง “การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ” ระหว่าง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพม. กับ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ภายในงานมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุพร้อมแนวคิด “Certainty Holistic Wellness Care” ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง” เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุแบบองค์รวม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุประจำปี 2565 ผู้สูงอายุไทยมีจำนวน 12.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.03 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทำให้ภาครัฐหนุนเสริมให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคีเครือข่าย เข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ อาทิ การสร้างหลักประกันทางการเงิน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงการดูแลสุขภาพ การพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆเพื่อผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และร่วมสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ สนับสนุนและเสริมสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและสมดุล ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จับมือกับบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน (MOU) เรื่อง “การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ” โดยมีนายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเสริมสร้างการรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุ และความเจริญทางด้านการแพทย์และระบบสาธารณสุขที่กำลังขยายตัวในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว โดยมีแผนการดำเนินงานร่วมดังนี้

  1. ศึกษานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และแนวทางเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ทางด้านสุขภาพและสุขอนามัยแบบองค์รวมของผู้สูงวัย
  2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิพื้นฐาน การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยแบบครบวงจรของผู้สูงวัย ร่วมกับหลักสูตรต่างๆ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทย
  3. การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรและอาสาสมัคร เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุในบริบทต่างๆ และร่วมมือกันยกระดับการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร
  4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่ง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

ด้านนายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซอร์เทนตี้ (Certainty) กล่าวว่า กว่า 40 ปีที่บริษัทฯ เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุในประเทศที่มีการยอมรับและมีการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของความสะดวกและการดูแลสุขอนามัยที่ถูกวิธี แต่ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจยังมีอีกหลายครอบครัวขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขอนามัย รวมถึงการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะส่งผลต่อสุขภาพกายและใจทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้เข้าถึงผู้สูงอายุและผู้ดูแล บริษัทฯจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ทำให้เกิดการลงนามความร่วมมือเรื่อง “การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ” นี้ขึ้น เพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีสุขอนามัยที่ดีเพื่อสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมุ่งนำเสนอสื่อความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เช่นแผ่นพับ วิดีทัศน์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 18 ชั่วโมง รวมถึงแนวคิด “Certainty Holistic Wellness Care” ด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง” เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้สิทธิพื้นฐาน จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรและอาสาสมัคร ร่วมกันเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ ของกรมฯ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะสามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้มากกว่า 30,000 ราย บริษัทฯ หวังว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ทางด้านสุขภาพและสุขอนามัยแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.