เอสซีจีรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำ ปี 2566 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เอสซีจีรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำ ปี 2566


เอสซีจีรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับดีเด่น ประจำ

ปี 2566

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง เอสซีจี รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน “ดีเด่น” ประจำปี 2566 จาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  จากความทุ่มเทในการบริหารจัดการความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า การส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างในองค์กรและลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมตามแนวทาง ESG 4 Plus

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินการตามแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero  –  Go Green  –  Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” โดยมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ด้วยกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Framework) และการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process Guideline) ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่ได้ทบทวนการประเมินความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา สำหรับการกำกับ ดูแลสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า มีการทบทวนกรอบการดำเนินงานด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน และเกณฑ์การตรวจประเมินให้ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงพัฒนาระบบ “Supplier Portal” การส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล สร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ต่อยอดความคิดบนความแตกต่าง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน และลดเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ เช่น อาชีพช่างปรับปรุงบ้าน พนักงานขับรถบรรทุก การเสริมความรู้ด้านธุรกิจ การตลาดให้กับชุมชนในโครงการพลังชุมชน และให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศผ่านโครงการ SCG Sharing The Dream และ Learn to Earn และการส่งเสริมสุขภาวะ

สำหรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่มีความโดดเด่นในการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปเป็นพื้นฐานการดำเนินงานและสามารถเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่น ๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad