มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากวาด 4 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2562 ปลื้มสถานประกอบการร่วมโครงการคว้า 1 รางวัล-มั่นใจการศึกษายุคใหม่เน้นเรียนรู้คู่ปฏิบัติ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากวาด 4 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2562 ปลื้มสถานประกอบการร่วมโครงการคว้า 1 รางวัล-มั่นใจการศึกษายุคใหม่เน้นเรียนรู้คู่ปฏิบัติ


          มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากวาด 4 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2562 ขณะที่บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด สถานประกอบการที่ร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยคว้าอีก 1 รางวัลดีเด่น ตอกย้ำความสำเร็จของการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ที่สถาบันการศึกษาต้องเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดสหกิจศึกษาตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 – 2565 ว่า ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้สร้างผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเช่นเดียวกับทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จำนวนมากจากการประกวดแข่งขันในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้แก่ บริษัท ตาตงนครสวรรค์ จำกัด ซึ่งนายเจษฎา ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัล "สถานประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น" ขณะที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัล "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น" และอาจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่น"
          นอกจากนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังได้รับอีก 2 รางวัล ได้แก่ นายธนาวิน มากเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประเภท Oral Presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ" ชื่อผลงาน โครงการสร้างเสริมอาชีพเพื่อการอนุรักษ์สืบสานงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษานักเรียนที่มาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์จันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และนายวีรชัย ดิษทับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 "ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประเภท Poster Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ชื่อผลงาน สื่อเทคโนโลยีอินโฟกราฟิกของสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
          ทั้งนี้ สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาควบคู่กันระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฏีในมหาวิทยาลัยกับการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พร้อมสมบูรณ์ ในการก้าวสู่การประกอบวิชาชีพและการดำรงตนในสังคม
          "มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีความภาคภูมิใจในรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นที่ได้รับนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผลสะท้อนถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในโลกยุคใหม่ที่มีคุณภาพสูง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์คู่กับคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา" อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยากล่าว
          "มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม"

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad