โซเชียลแล็บ จับมือ สสส. ปลุกพลังภาคีลดเหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ ร่วมสร้างสุขภาวะดีให้เยาวชนไทย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โซเชียลแล็บ จับมือ สสส. ปลุกพลังภาคีลดเหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ ร่วมสร้างสุขภาวะดีให้เยาวชนไทย


จากรายงานสถานการณ์สุขภาวะคนไทย 4 มิติ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เมื่อปี 2560 ที่พบว่า ปัจจุบันเยาวชนไทยอยู่ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร การทำแท้ง ติดเกม การฆ่าตัวตาย และอุบัติเหตุทางรถยนต์ฯลฯ โดยสถิตคนไทยติดบุหรี่จากจำนวน 10.9 ล้านคน เป็นเยาวชน 1.67 ล้านคน และสถิตินักดื่มอายุ 15 ปี ขึ้นไปมีมากถึง 1.95 ล้านคน ขณะที่ปัญหาเครียด ฆ่าตัวตาย เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ซึ่งแม้ที่ผ่านมา สสส. จะให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาวะเยาวชน แต่ด้วยปัจจุบันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ก้าวไกลและมีบทบาทมากขึ้น การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมนี้จำเป็นจะต้องมีพลังความร่วมมือจากภาคีและเครือข่ายต่างๆ ที่เข้มแข็ง เพื่อให้เยาวชนที่เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนามีสุขภาวะดี พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
          ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน และด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบกว่า 20 ปี และดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งโซเชียลแล็บ ประเทศไทย จึงได้ริเริ่มการขับเคลื่อนสังคม "Imagine Thailand Movement" หรือโครงการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เพื่อปลุกพลังร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับประเด็นเหล้าบุหรี่ ยาเสพติด โรค NCDs และประเด็นอุบัติเหตุ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหาทั้งระบบ เห็นบทบาท และศักยภาพ เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ มาร่วมกันออกแบบ สร้างทิศทาง รวมถึงทดลองทำงานร่วมกัน โดยใช้ประเด็นสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทยเป็นตัวตั้ง รวมถึงร่วมกันนำเสนอแนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย
          ดร.อุดม หงส์ชาติกุล กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ที่ภาคีเครือข่ายของสสส. และภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนั้น จะพบว่าทุกประเด็นจะเกี่ยวข้องกับเยาวชนทั้งสิ้น จะทำอย่างไรให้แต่ละภาคี เครือข่าย ที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว มองเห็นโอกาสมาทำงานร่วมกัน โดยใช้ประเด็นการสร้างสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทยเป็นตัวตั้ง ขยายเพิ่มจากการขับเคลื่อนรายประเด็นตามที่ภาคีมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดพลังร่วม ผู้นำร่วมโดยดึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่แต่ละภาคีมีอยู่มาขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางความท้าทาย จากสื่อโซเซียลที่กำลังคุกคามและสร้างความซับซ้อนให้กับปัญหามากขึ้นทุกวัน
          การขับเคลื่อนสังคม Imagine Thailand Movement เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2562 กลไก สำคัญในการขับเคลื่อนครั้งนี้ จะมีการใช้กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม หรือ โซเชียลแล็บ เพื่อให้ภาคีของ สสส. และ ภาคประชาสังคม เยาวชน ที่เกี่ยวข้อง ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเห็นโอกาส ศักยภาพ ที่จะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย ให้กับประเทศไทย และให้กับเยาวชนไทย คือให้เยาวชนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง อีกทั้งใฝ่เรียนรู้ พัฒนา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม มีความเป็นผู้นำ และห่างไกลจากอบายมุขสิ่งที่เป็นภัยและเป็นความเสี่ยงทั้งปวง
"มั่นใจว่า กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความร่วมมือแบบใหม่ ๆ จะโน้มนำให้แต่ละภาคีเครือข่าย ได้เรียนรู้ ตระหนัก และเข้าใจสถานการณ์ บทบาท และเห็นโอกาสและศักยภาพ ในการจับมือร่วมกัน เพื่อทำงานสำคัญ ที่จะมีผลต่ออนาคตของเยาวชนไทยและสังคมไทยในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าช่วงแรกของโครงการที่จะเริ่มต้นในกลางปีนี้ จะได้เห็นนวัตกรรมและรูปแบบความร่วมมือทางสังคมใหม่ๆ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้เยาวชนไทย" ดร.อุดม หงส์ กล่าว
          นอกจากนี้ ทางโครงการฯ จะได้ชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงของสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอุบัติเหตุ ยังจะได้ชวนเครือข่ายที่ทำงานด้านเยาวชน อาทิกลุ่มเยาวชนปลาดาว สภาเด็กและเยาวชน และ ภาคีเครือข่ายสื่อ มาร่วมขับเคลื่อนด้วยทั้งนี้ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว และอยากเข้ามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีสุขภาวะดี ก็สามารถประสานงานความร่วมมือไปที่ Facebook:Imaginethailandmovement หรือติดต่อทีมสื่อสารโครงการได้ 082-995-141
5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad