สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีจัดงานยิ่งใหญ่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีจัดงานยิ่งใหญ่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีจัดงานยิ่งใหญ่ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) "Innovation & Eco-Tourism Fair 2019"
          พาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดยิ่งใหญ่งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตรกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง รวบรวมผู้ประกอบการแสดงสินค้ากว่า 60 บูท เพื่อต่อยอดให้กับสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างโอกาสทางการค้าของชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/สินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
          นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) "Innovation & Eco-Tourism Fair 2019" ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า "ตามโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก 1 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง มีเป้าหมายในการต่อยอดให้กับสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างโอกาสทางการค้าของชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในวันนี้
          ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้กำหนดทิศทางมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ในเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปสู่เป้าหมายการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว เป็นฐานของการกระจายรายได้และการสร้างงาน เป็นการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการระเบียง เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC
          กลุ่มภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก มีความต้องการในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
          การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "Innovation & Eco-Tourism Fair 2019" จึงเป็นการสนับสนุน การพัฒนาตลาดสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออก 1 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/สินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน"
          นายปริญญา กำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานว่า "งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ "Innovation & Eco-Tourism Fair 2019" เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
          กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและบริหารจัดการเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัด ละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย
          กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการนำผู้ประกอบการไปศึกษาดูงาน และเจรจาการค้าทางธุรกิจกับผู้ซื้อ ในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้มีการขยายเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ ตลาด 100 เสา จังหวัดระยอง ตลาดน้ำ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนโจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัดละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย
          กิจกรรมที่ 3 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "Innovation & Eco-Tourism Fair 2019" โดยได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นด้วยกัน 3 ครั้ง ครั้งแรกมีขึ้นในวันนี้ ระหว่าง 26 – 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยองแห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออก 1 และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิต/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเชิงนวัตกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "Innovation & Eco-Tourism Fair 2019" ประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP กลุ่มสินค้าตลาดต้องชม กลุ่ม Biz Club และกลุ่มสินค้าของดีของเด่นจากจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) จังหวัดละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย โดยมีสินค้าหลากหลาย ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าสมุนไพรแปรรูปต่างๆ ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์การแสดงจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เช่น อเล็กซ์ เรนเดล ศิลปินนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ก่อตั้งองค์กร Eco Thailand ดารานักร้อง เดอะว๊อยซ์ 2018 รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมนาทีทอง การแจกจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ซื้อสินค้าภายในงาน วันละ 1 คัน ทุกวัน
          นอกจากนี้งานแสดงสินค้าที่เหลืออีก 2 ครั้งได้วางแผนไว้ว่าจะกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดชลบุรี และระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายในงานอีกด้วย"
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad