พลัง จิตอาสา มทร.ธัญบุรี - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พลัง จิตอาสา มทร.ธัญบุรี


   พระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา รณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังจิตอาสา เพื่อส่งเสริม การสร้างสังคมของคนดี เชิดชูคนทำความดี ที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รณรงค์ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แสดงพลังจิตอาสา จัดโครงการจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และได้ทำการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแบบอย่างและยกย่องนักศึกษาทั้งวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ แบ่งปันผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ โดยทำการคัดเลือกจากนักศึกษาจาก 11 คณะ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เล่าว่า ด้วยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา จิตอาสาพระราชทานพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อม จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นการแสดงพลังจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา การทำประโยชน์ ต่อการรับรู้ ให้แก่สังคม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้โครงการจิตอาสา บูรณาการชั่วโมงกิจกรรมให้กับนักศึกษา ในการทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว ลดมลภาวะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผ่านกิจกรรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น การลอกผักตบชวาในคู่คลองมหาวิทยาลัย ด้วยพลังจิตอาสา นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทำการคัดเลือกคนต้นแบบจิตอาสา เป็นตัวอย่าง ผลักดัน ในการออกไปร่วมทำงานเพื่อสังคม การทำสาธารณะประโยชน์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4 – 5 ปี ได้ผ่านการทำกิจกรรม ทำคุณประโยชน์ให้แก่อื่นและสังคมต่อไป
          โดย "เจ" นายศุภรัตน์ รันตพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศต้นแบบจิตอาสา เล่าว่า นำความรู้ทางด้านการเชื่อมที่ตนเองถนัดและที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เชื่อมอุปกรณ์ เช่น คาด ใช้ขุดลอกคลอง เชื่อมตะแกรงใส่ขยะ ในการใส่ถังคัดแยกขยะ กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย "ผมเชื่อเสมอว่า การที่ทำเพื่อคนอื่น แล้วสิ่งที่เราทำนั่นจะส่งผลกลับมายังตัวเรา หรือถ้าสิ่งที่ทำนั่นจะไม่กลับมา แต่เมื่อทำให้คนอื่นมีความสุข นั่นคือความสุขสำหรับตัวเราแล้วครับ นำความรู้ไปใช้เพื่อสังคม ออกค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ การดูแลในส่วนของโครงสร้างอาคารเรียนหลังที่ 46 โรงเรียนบ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จ.เลย ประธานค่าย อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 47,48 และ49 ให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) บ้านห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก และอาคารเรียนหลังที่ 50,51 ณ สถาบันเทคโนโลยี กำปงสปือ อ.ทะปง จังหวัดกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้สร้างโรงเรียนให้กับน้องๆ ตามถิ่นทุรกันดารได้เรียนหนังสือ ได้ให้โอกาสทางด้านศึกษา ช่วยกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
          หนุ่มจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 "วาเลนไทน์" นายภัทริน วิริยะ เล่าว่า การเริ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สิ่งแวดล้อมดีสุขภาพจะดีด้วย ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนคณะอื่น โดยตนเองได้ทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอาสาและสมัครใจในการพิธีกรดำเนินรายการ ตลอดจนการอาสาเข้ามาทำงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อุปนายกคนที่ 2 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ทุกกิจกรรมล้วนเป็นเวทีที่ทำให้ตนเองได้แสดงความสามารถ ตลอดจนการได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม จากการกิจกรรมและช่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ตนเองได้รับโอกาส ได้รับทุนในการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ประเทศไต้หวัน
          ทางด้าน "หลิว" นายดณุพงษ์ พลดงนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เล่าว่า "ช่างซ่อมบำรุงประจำคณะพยาบาล คือ หน้าที่หลักของผมนอกจากการเรียน" เนื่องด้วยตนเองได้เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในส่วนงานแพทย์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ทำให้ได้รู้จักกับอาจารย์ และได้มาเป็นจิตอาสาช่วยงานที่คณะพยาบาล ซึ่งคณะพยาบาลเป็นคณะใหม่ ส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นผู้หญิง หลังเลิกเรียนหรือว่างจากการเรียน จะเข้าไปช่วยซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด "ใช้เวลาที่ว่างที่มีให้เป็นประโยชน์ครับ และได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมด้วยครับ"
          "กิ๊ก" นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีตะลาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เป็นประธานสาขาบัญชี เหรัญญิกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แม้กระทั่งในออกค่ายอาสาบริหารธุรกิจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปลูกฝันด้วยการพัฒนาแห่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโป่งตาสา จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยทาสีห้องสมุด และบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ
          "ตรี" นายธรรมศิริ จิตต์มั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ทุกวันพระ จะเล่นดนตรีที่วัดหว่านบุญ เป็นกิจกรรมที่ตนเองทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ นำความรู้ในเรื่องของดนตรีไปทำประโยชน์ เพื่อส่วนร่วม ทำหน้าที่ชาวพุทธ นอกจากนี้ถ้าทางวัดมีกิจกรรมจะไปช่วยกิจกรรมที่วัดตลอด เช่น ช่วยตักสลากงานประจำปี "ทุกคนมีพลังจิตอาสาในตนเองอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการแสดงออกมา"
          "ไบท์" นายภูริช พัฒนาพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า "จิตอาสาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์" ลงพื้นที่วัดชินตราราม ในการให้ความรู้กับผู้สูงอายุ แนะนำผู้สูงอายุ นำความรู้ในห้องเรียนไปใช้จริง ถ่ายทอดนวัตกรรมเม็ดฟูที่ใช้ในการล้างเท้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตนเองและเพื่อนได้คิดค้นขึ้น นอกจากนี้ยังออกบูทตรวจสุขภาพฟรี คลินิกลอยฟ้า สถานีไฟฟ้าบีทีเอส โดยเข้าร่วมโครงการมา 3 ปี นำศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ ได้ทำความดีและทำเพื่อคนอื่น
          โครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัย เป็นอีกกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างและยกย่องนักศึกษาทั้งวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ แบ่งปันผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่พร้อมจะทำเพื่อส่วนร่วม
 
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad