สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเซ็น MOU กับ 4 สถาบันอุดมศึกษา หวังสานความร่วมมือ-พัฒนานวัตกรรมหนุนธุรกิจเติบโตยังยื่น - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเซ็น MOU กับ 4 สถาบันอุดมศึกษา หวังสานความร่วมมือ-พัฒนานวัตกรรมหนุนธุรกิจเติบโตยังยื่น


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินหน้ายกระดับมาตรฐานบุคลากรในสายอาชีพการก่อสร้าง ตามกรอบแนวคิด "HBAโมเดลความยั่งยืน" ที่ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพกับทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Alliance Partners ล่าสุดเซ็น MOU ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง "ศิริพร สิงหรัญ" หวังสานความร่วมมือระยะยาว เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจรับสร้างบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
          นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่าสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านยังคงมุ่งส่งเสริมธุรกิจรับสร้างบ้านและมวลสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า การบริการให้เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการรับสร้างบ้านนั้นดำเนินการทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ โดยยึดกรอบแนวคิด "HBA โมเดลความยั่งยืน" ที่ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพกับทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Alliance Partners
          ทั้งนี้ ล่าสุด สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง คือ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (บางนา) การเซ็น MOU กันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกด้าน มีขอบข่ายความร่วมมือ ดังนี้
          - ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการดำเนินการก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน
          - ให้ความร่วมมือดำเนินการวิจัย ด้านการดำเนินการก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน
          - ให้ความร่วมมือในการจัดสัมมนา ด้านการดำเนินงานก่อสร้างและการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน
          - ให้ความร่วมมือในการเอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อการเรียนการสอน ด้านการดำเนินการก่อสร้าง และการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน
          - ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมรับสร้างบ้าน
          "การลงนามครั้งนี้ เราหวังสานความร่วมมือระยะยาว เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน หนุนยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง" นางศิริพร กล่าวพร้อมกับขยายความว่า การจัดทำ MOU ระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 แห่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ บุคลากร และในที่สุดก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านอีกทางหนึ่งด้วย โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสถาบันการศึกษานั้นเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และยกระดับคุณภาพการก่อสร้างให้กับธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจรับสร้างบ้าน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
          พร้อมกันนี้ นางศิริพร ยังกล่าวในตอนท้ายว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้การขับเคลื่อนนโยบายและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรมาโดยตลอด ภายใต้โครงการ " อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" ด้วยการเปิดการเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน โดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
          ทั้งนี้ การเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรนี้จะผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมา ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับเยาวชนภาอาชีวศึกษาเข้ามาฝึกงานและทำงานในบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯการดำเนินการดังกล่าว เป็นการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานและควบคุมการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad