เบทาโกรห่วงใยสุขภาพพนักงาน จับมือสาธารณสุข ให้ความรู้โรค NCDs - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

เบทาโกรห่วงใยสุขภาพพนักงาน จับมือสาธารณสุข ให้ความรู้โรค NCDs

เบทาโกรห่วงใยสุขภาพพนักงาน จับมือสาธารณสุข ให้ความรู้โรค NCDs

เครือเบทาโกรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี ซึ่งเป็นเครือเบทาโกรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพนักงานในสถานประกอบการ ของบริษัทในเครือเบทาโกร จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการป้องกันโรคแก่พนักงานในสถานประกอบการ และสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และมุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการประกอบการอื่นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
          เครือเบทาโกร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพนักงานในสถานประกอบการของบริษัทในเครือเบทาโกร จังหวัดลพบุรี โดยมี นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคม นายณัฐ หาวารี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้งส่วนราชการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม บริษัท เพ็ท โฟกัส อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
          นายณัฐ หาวารี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงสถานการณ์ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการว่า ประชากรกลุ่มวัยทำงานของประเทศไทย มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต จึงมีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้ประชากรวัยทำงานมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งสร้างความรู้ด้านการรักษาสุขภาพตามแนวทาง 10 แพคเกจวัยทำงาน ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของสถานประกอบการในการวางแผนและดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
          นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคม เครือเบทาโกร กล่าวว่า เครือเบทาโกรให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตชีวิตที่ดีให้แก่ พนักงาน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต จึงมีการดำเนินโครงการที่มุ่งให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยเริ่มต้นจากสถานประกอบการของบริษัทในเครือเบทาโกร จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักและมีพนักงานจำนวนมาก เช่น โครงการกินอุ่น ซึ่งมุ่งเน้นในด้านคุณภาพอาหาร โครงการนอนอิ่ม มุ่งเน้นในด้านการพักผ่อนเพียงพอ นอนหลับอย่างมีคุณภาพ โครงการ Happy Money เป็นการให้ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการด้านเงิน และโครงการ Happy Health ซึ่งมุ่งเน้นด้านสุขภาพ โดยให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค NCDs เพื่อป้องกันและดูแลตนเอง จึงทำให้มีโอกาสร่วมทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานกับทางหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาไปสู่การร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือต้องการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงการป้องกันโรคแก่พนักงานในสถานประกอบการแบบบูรณาการ และสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน
          "ผลจากการร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และลดพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDs มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางเบทาโกรหวังว่าจะเป็นโครงการต้นแบบและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการประกอบอื่นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ" นายจักรินกล่าวในตอนท้าย
          โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของพนักงานในสถานประกอบการของบริษัทในเครือเบทาโกรจังหวัดลพบุรี เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพตามแนวทาง 10 แพคเกจ "ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ" เพื่อลดการเกิดโรค NCDs โดยมีสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จ. ปทุมธานี กับบริษัทในเครือเบทาโกร จ. ลพบุรี ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม เทศบาลตำบลพัฒนานิคม และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad