ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACMF ร่วมผลักดันยกระดับการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ACMF ร่วมผลักดันยกระดับการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน


          หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนร่วมผลักดันการพัฒนาตลาดทุนตอบโจทย์ความยั่งยืน และกระชับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการรวมตัวด้านตลาดทุน พร้อมทั้งส่งต่อ ก.ล.ต. เวียดนามเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMF ต่อจาก ก.ล.ต. ไทย ในคราวหน้า

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum : ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ประเทศสมาชิก ACMF ได้มีการติดตามความคืบหน้าของแผนงานต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้แผนงานสำคัญของ ACMF สอดรับกับทิศทางในการยกระดับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยแผนงานหลักจะเป็นการจัดทำ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets ที่เป็นหนึ่งในงานสำคัญด้านเศรษฐกิจภายใต้แถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
          การประชุมครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน พร้อมผู้บริหารและผู้แทนจากแต่ละหน่วยงาน รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และธนาคารพัฒนาเอเชีย ยังได้มีการจัด ACMF Industry Consultative Panel (AICP) ขึ้น เพื่อเปิดรับความเห็นและมุมมองที่เป็นประโยชน์จากผู้แทนของภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันเพื่อผลักดันด้านอุปสงค์ (demand side) และแรงขับเคลื่อนจากตลาด (market force) ในด้านการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน รวมทั้งมีผู้แทนจาก United Nations Development Programme (UNDP) เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          นอกจากนี้ ACMF ยังได้หารือกันเกี่ยวกับการดำเนินงานและความคืบหน้าของแผนงานในปัจจุบันที่สำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 หัวข้อที่ ก.ล.ต.ไทยเป็นผู้นำเสนอในฐานะประธานคณะทำงาน ได้แก่ การได้ข้อสรุปเรื่องการรับฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีในกรอบความร่วมมือเรื่องการยอมรับมาตรฐานกลางในการขายกองทุนรวมข้ามกัน (ASEAN Collective Investment Scheme Framework) เพิ่มเติมจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยที่เป็นภาคีอยู่เดิม การติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านการเปิดทางให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และแนะนำการลงทุน รวมทั้งการเผยแพร่บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ระหว่างกันได้ (Professional Mobility Framework) รวมถึงการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในการติดตามแนวทางการกำกับดูแลและพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Oversight Networking) ร่วมกันของประเทศสมาชิก
          ที่ประชุม ACMF ยังได้มีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการประเมิน ASEAN CG Scorecard ซึ่งตั้งเป้าจะประกาศผลในเดือนเมษายน 2563 รวมทั้งการพัฒนาให้ตลาดทุนเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค โดยในครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการส่งมอบการเป็นประธาน ACMF ให้กับ ก.ล.ต. เวียดนามต่อจาก ก.ล.ต. ไทย เพื่อร่วมกันผลักดันแผนงานสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad