Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคลทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทำธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล

กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคลทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทำธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล

img
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรม “สานต่อธุรกิจโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563” ชวนนิติบุคคลทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการพัฒนาเป็นองค์กรโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ มั่นใจช่วยให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ และดึงดูดการลงทุนได้เพิ่มขึ้น
        
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนิติบุคคลทุกประเภทเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “สานต่อธุรกิจโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563” จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใสและได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการมีธรรมาภิบาลของธุรกิจเป็นอย่างมาก หากนิติบุคคลไทยมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจจะทำให้เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆ ในการเลือกลงทุน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ ประสบความสำเร็จ และมีความมั่นคงยั่งยืน
        
ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่จะสมัคร คือ 1.เป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน บริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2.นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อเนื่องทุกปี และ 3.ไม่เคยกระทำผิดกฎหมายหรืออยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
        
สำหรับการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ.ร. กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น มาร่วมกันพิจารณา โดยยึดหลักเกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งวิธีการตรวจประเมินผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะให้ธุรกิจทำแบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานที่ร่วมดำเนินธุรกิจ การเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ณ สถานที่ประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำจุดอ่อน จุดแข็งด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
        
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีนิติบุคคลที่ได้รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวนทั้งสิ้น 99 ราย (กรุงเทพฯ 32 ราย ส่วนภูมิภาค 67 ราย) แบ่งเป็นปี 2560 จำนวน 5 ราย (กรุงเทพฯ 4 ราย ส่วนภูมิภาค 1 ราย) ปี 2561 จำนวน 9 ราย (กรุงเทพฯ 4 ราย ส่วนภูมิภาค 5 ราย) ปี 2562 จำนวน 85 ราย (กรุงเทพฯ 24 ราย ส่วนภูมิภาค 61 ราย)
        
นิติบุคคลที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02547 4417 , สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.