Header Ads

Header ADS

แบงก์ชาติวางมาตรการเสริมสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ไทย หลังตลาดผันผวนหนัก

ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมมาตรการพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ไทย หลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความผันผวนสูงจากสภาพคล่องที่ต่ำ
Thai Bank Note ธนบัตรไทย
ภาพจาก Shutterstock
วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึง การออกมาตรการเสริมสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ของไทย หลังจากเรื่องกองทุนรวมตราสารหนี้บางกอง ได้ขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาลออกมา เพราะว่านักลงทุนได้เร่งไถ่ถอนออกมา โดยได้กล่าวว่าพร้อมใช้มาตรการเพื่อที่จะทำให้ตลาดตราสารหนี้เกิดความปกติ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงกระทรวงการคลังกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ของไทย เพื่อลดความกังวล และไม่ให้สร้างความเสียหายต่อตลาดตราสารหนี้
โดยในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงการเร่งไถ่ถอนกองทุนรวมตราสารหนี้ในระยะเวลาสั้นๆ ส่งผลทำให้กองทุนต้องเร่งขายตราสารหนี้ ในสภาพตลาดตราสารหนี้มีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ส่งผลทำให้หน่วยลงทุนและตลาดตราสารหนี้มีความผันผวน และยิ่งราคาของหน่วยลงทุนลดลง ส่งผลทำให้นักลงทุนยิ่งเร่งแห่ขายหน่วยลงทุนออกมา
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆ มีมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่
  1. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะจัดตั้งกลไกลพิเศษกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในกองทุนตราสารหนี้และกองทุนตลาดเงิน (Money Markets) และจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสภาวะตลาดจะกลับมาปกติ
  2. สภาคมธุกิจประกันภัย กบข. ธนาคารออมสิน ฯลฯ จะจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดตราสารหนี้ ขนาดกองทุนประมาณ 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาท ไว้สำหรับตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดี สามารถระดมทุนได้ตามปกติ โดยกองทุนจะซื้อตราสารหนี้เพิ่มเติมถ้าหากเอกชนระดมทุนได้ไม่พอ ทำให้เอกชนสามารถต่ออายุ (Roll Over) ออกไปได้
  3. ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าพร้อมจะเข้าเสริมสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรของรัฐบาล เพราะไม่งั้นแล้วจะกระทบกับตราสารหนี้ของเอกชนด้วย
ก่อนหน้านี้ในช่วง 13-20 มีนาคมที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วกว่า 100,000 ล้านบาท และนอกจากนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า จะงดออกพันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องในตลาดด้วย
ที่มา BrandInside

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.