Header Ads

Header ADS

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ


โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างไร ทางโรงเรียนได้ศึกษาแนวทางการสอนออนไลน์ที่ดีที่สุด และนำแนวทางดังกล่าวมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มสอนออนไลน์ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 สิ่งสำคัญคือทางโรงเรียนได้มีการฝึกอบรมครูเกี่ยวกับและนักเรียนทุกคนให้เข้าใจระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งผลให้ปัจจุบันทางโรงเรียนสามารถสอนทุกวิชาผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เสริมสร้างทักษะทางความคิดและสังคม พละศึกษา ดนตรี ศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี ภาษาจีน และภาษาไทย

  1. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ใช้สื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบใดบ้าง โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ สอนผ่านระบบอันทันสมัยอย่าง Google Suite, Google Classrooms และ Google Meet และมีการใช้ระบบ Seesaw สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาอีกด้วย
  2. เนื่องจากรูปแบบการสอนเปลี่ยนจากการสอนปกติในห้องเรียนมาเป็นการสอนออนไลน์ คุณครูจึงต้องปรับวิธีการสอน คุณครูสามารถตรวจการบ้านหรือให้คำแนะนำกับนักเรียนอย่างไร นักเรียนสามารถส่งการบ้านผ่านทางอีเมล์ โดยคุณครูจะให้ฟีดแบ็คกับนักเรียนในรูปแบบของการตรวจการบ้าน คำแนะนำและเขียนรายงานสรุป นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนอีกด้วย
  3. ข้อแตกต่างของการเรียนออนไลน์สำหรับกลุ่มนักเรียนเด็กเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กโตแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง สำหรับนักเรียนเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนจะเน้นให้มีการทำกิจกรรมต่างๆ  ทางโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเด็กนักเรียน และถอดรหัสความสุขของการเรียนของนักเรียนกลุ่มเด็กเล็กด้วยความเอาใจใส่ของครูผู้สอน ทั้งนี้ได้มีการประเมินช่วงเวลาการเรียนผ่านหน้าจอ การทำการบ้านและกิจกรรมในเชิงปฏิบัติให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้เรียน
  4. สำหรับกลุ่มนักเรียนเด็กเล็กผู้ปกครองค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนรู้ออนไลน์ ทางโรงเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร ในสถานการณ์ปัจจุบันการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนเด็กเล็ก อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปกครองทุกคน แต่ถือเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในช่วงสถานการณ์ Covid ยังระบาดในประเทศไทย เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ยังไม่หยุดชะงักลง ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองสามารถโทรติดต่อสอบถามทางโรงเรียนและสามารถมารับเอกสารคู่มือการเรียนการสอนและหนังสือจากห้องสมุดให้แก่บุตรหลานได้อย่างปลอดภัย จากการที่เราให้นักเรียนมีการติดต่อพูดคุยกับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ทำให้เด็กๆ ได้ฝึกฝน ได้เรียนรู้ เช่นเดียวกับที่พวกเขามีหน้าที่ในการทำการบ้านให้เรียบร้อย ทางโรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนต่างๆ เพื่อกลุ่มนักเรียนเด็กเล็กจะได้สามารถเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลานี้
  5. ในช่วงเวลาที่ผ่านมานักเรียนมีการตอบสนองต่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบออนไลน์อย่างไร ทางโรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ในเรียนออนไลน์ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการบริหารจัดการเวลา โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงระบบการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการเรียนออนไลน์และกระตือรือร้นที่จะติดต่อพูดคุยกับคุณครูและเพื่อนๆ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.