Header Ads

Header ADS

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ ‘AA-(tha)’/’F1+(tha)’

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA-(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)’ แก่โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT (AA- /แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ/F1+(tha))

ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 5 พันล้านบาท (revolving) ในช่วงระหว่าง 2 ปีข้างหน้า และหุ้นกู้ที่จะออกภายใต้โครงการสามารถออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศได้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินทั่วไปของธนาคาร
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองว่าหุ้นกู้ชุดอื่นที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับเครดิต
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวของ CIMBT อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคารที่ 'AA- (tha)’ และ 'F1+(tha)’ ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร
ฟิทช์ใช้ปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินในการพิจารณาอันดับเครดิตของ CIMBT โดยฟิทช์เชื่อว่าธนาคารแม่ ซึ่งคือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) จากประเทศมาเลเซีย น่าจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) แก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น ฟิทช์มองว่า CIMBT มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ โดยธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CIMBT ที่ 94.8% มีอำนาจควบคุมการบริหารงานและมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันกับกลุ่ม (integration) อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ CIMBT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากรายงานภายใต้หัวข้อ “ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT ที่ 'AA-(tha)’ เปลี่ยนเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งหาได้จาก www.fitchratings.com/site/pr/10118593
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ CIMBT ดังนั้นการปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจาก CIMBT มีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ ในขณะที่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTN เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ จึงไม่ไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้อีก
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน) การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CIMBT จะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN แต่อย่างไรก็ตามการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CIMBT นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารถูกปรับลดอันดับลงไปต่ำกว่าระดับ A(tha)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.