Header Ads

Header ADS

ไทยร่วมถอดบทเรียนป้องกันและควบคุมโควิด-19 กับ WHO เป็นประเทศแรกของโลก

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมถอดบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 กับทีมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์กรระหว่างประเทศและสถาบันในประเทศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้แทนและผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 100 คน ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้ภาวะฉุกเฉิน พัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ พร้อมรับมือกับการระบาดระลอกสองที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยได้ถอดบทเรียนใน 9 เสาหลักสำคัญ ได้แก่
  1. การประสานงาน การวางแผน การติดตาม และประเมินผล ในระดับประเทศ 
  2. การสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  3. การเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการติดตามผู้สัมผัส 
  4. ช่องทางเข้า-ออกประเทศ 
  5. ระบบห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 
  6. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
  7. การจัดการผู้ป่วย และการแบ่งปันความรู้ นวัตกรรม และการวิจัย 
  8. การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการกำลังคน 
  9. การบำรุงรักษาด้านบริการสุขภาพที่จำเป็นระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 
โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่เข้าร่วมการถอดบทเรียนการดำเนินงานจัดการปัญหาโรคโควิด-19 โดยใช้เครื่องมือที่ WHO ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.