Header Ads

Header ADS

วว./พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนนวัตอัตลักษณ์ “กระเบื้องดินเผาตุ๊กตาชาววัง จังหวัดอ่างทอง”

วว./พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนนวัตอัตลักษณ์ “กระเบื้องดินเผาตุ๊กตาชาววัง จังหวัดอ่างทอง”

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนนวัตอัตลักษณ์ด้วยการพัฒนากระเบื้องดินผาตุ๊กตาชาววัง ร่วมกับ นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง นางศุภวรรณ ขวัญเขียว พัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก นายวิทยา คมคาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางเสด็จ นายตวงธรรม อัครประภากุล กรรมการบริษัท เอส.ซี.ซี.อินเตอร์เทรด จำกัด และนายพิรญาณ์ น่วมด้วง ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการผลิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในชุมชน ผสมผสานกับงานฝีมือการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียว เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเบื้องดินผาตุ๊กตาชาววัง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ช่วยยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินงานของ วว. ที่เป็นรูปธรรม ตามที่ได้รับมอบหมายจาก อว. ให้มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และผลักดันการทำงานแบบบูรณาการในลักษณะจตุภาคี หรือ Quadruple Helix ระหว่าง หน่วยงานวิจัย การศึกษา จังหวัด และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการทำงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.