Header Ads

Header ADS

วิศวะมหิดล ผนึกพลัง อมตะ คอร์ปอเรชั่น พัฒนากำลังคน วิจัยนวัตกรรม รับมือโลกวิถีใหม่


วิศวะมหิดล ผนึกพลัง อมตะ คอร์ปอเรชั่น พัฒนากำลังคน วิจัยนวัตกรรม รับมือโลกวิถีใหม่

            มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะบริหาร ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนล เรืองเนาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเมือง (Urban Development) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และทักษะเทคโนโลยี (Technical Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันบนเวทีโลกยุคดิจิทัลดิสรัพชั่น ณ อมตะ คอปอร์เรชั่น
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ดิจิทัลดิสรัพชั่น เทคโนโลยี 5และโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนผ่านองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมสู่วิถีใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น การพัฒนายกระดับ กำลังคน จึงสำคัญยิ่งเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ไปสร้างนวัตกรรมสิ่งดี ๆให้องค์กรและสังคมโลกต่อไปได้ ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ อมตะ คอปอร์เรชั่น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเอเชีย ซึ่งมีบทบาทร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยและภูมิภาค EEC ตลอดมานั้น จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร ทั้ง Reskill และ Upskill ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจง ซึ่งเหมาะกับปัญหาและจุดมุ่งหมายของแต่ละองค์กร เช่น บางบริษัทต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน PLC เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ บางองค์กรจะปรับตัวจากอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ต้องการทักษะวิศวกรรมด้านออโตเมชั่น และ AI เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแบบพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับภาคอุตสาหกรรมให้ตอบโจทย์ และสามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้งานได้จริงในสายการผลิต รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Robotics, AI, IoT (Internet of Things) และ ระบบ Automation มาพัฒนาคุณภาพการผลิตและทดแทนแรงงานมนุษย์ นอกจากนี้ จะร่วมกันสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่กำลังเติบโตก้าวหน้าสอดคล้องกับแนวโน้มวิถีใหม่ของโลก เพื่อเดินหน้าสู่ศักยภาพใหม่  ตลอดจนส่งเสริมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความพร้อมทำงานได้ทันที
ในโอกาสนี้ ยังได้เยี่ยมชมและหารือกับบริษัทต่าง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาทิ บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.