Header Ads

Header ADS

ก.ล.ต. เผยผลการประชุมรายไตรมาสร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ก.ล.ต. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง เพื่อร่วมพิจารณาลดอุปสรรคทำให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำธุรกิจ รวมถึงแนวทาง การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอนาคต พร้อมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและประสานงานแบบ One Stop Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมรายไตรมาสร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อร่วมพิจารณาลดอุปสรรคทำให้เกิดความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการทำธุรกิจ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอนาคต เช่น การศึกษาโครงสร้าง ของธุรกิจหลักทรัพย์ (Landscape) เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมในอนาคต การให้สินเชื่อ โดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้หลากหลาย (loan against securities: LAS) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) รวมทั้งการทบทวนประเภทและนิยามผู้ลงทุนในประกาศ ทุกฉบับให้สอดคล้องกัน เพื่อวางแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ก.ล.ต. จะเปิดศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับรับบริการการสอบถามข้อมูล ขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงประสานงานและติดตามความคืบหน้าในลักษณะครบจบในที่เดียว (end to end)
“ก.ล.ต. พร้อมรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจปัญหา อุปสรรค และความจำเป็นของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ ก.ล.ต. สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและสามารถประกอบธุรกิจได้ตามความถนัด รวมถึงพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุนไทย” นางสาวรื่นวดี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.