Header Ads

Header ADS

อ.ส.ค.สานต่อกิจกรรมCSR เดินหน้าโครงการ"แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค2020” ปีที่ 5

 
อ.ส.ค.สานต่อกิจกรรมCSR
เดินหน้าโครงการ"แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค2020” ปีที่ 5อ.ส.ค. จัดกิจกรรม "แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค” ปีที่ 5 มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมปลูกต้นไม้รักษ์โลกร่วมกับนักเรียน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมเดินหน้าหนุนเด็กไทยดื่มนมสดโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
  นายสุชาติ    จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   กล่าวว่า     อ.ส.ค. มีนโยบายในการสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดทำโครงการ "แบ่งฝันปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2020” โดยปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ขึ้นภายใต้แคมเปญการรณรงค์เด็กไทยดื่มนมโคสดแท้100% ไม่ผสมนมผง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของนมโคสดแท้100% ไม่ผสมนมผงและต้องการมอบสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนไทย  โดยเลือกจัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นนโยบายสำคัญของ อ.ส.ค.  ที่ต้องการต่อยอดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดควบคู่กับการเป็นองค์กรนำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร  ดังนั้นนอกจากมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่โรงเรียนแล้วยังร่วมกับนักเรียนในการปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนอีกด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม    เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งอ.ส.ค. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทย ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเข้มแข็งและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
 “อ.ส.ค.ได้วางแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานด้า CSR 4.0 ในอนาคต  โดย อ.ส.ค. มีคณะอนุกรรมการดูแลการดำเนินงานดูแลกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ถูกทางและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยผ่านกิจกรรมหลากหลายมิติ” นายสุชาติ  กล่าว

อ.ส.ค. จัดกิจกรรม "แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค” ปีที่ 5 มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมปลูกต้นไม้รักษ์โลกร่วมกับนักเรียน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมเดินหน้าหนุนเด็กไทยดื่มนมสดโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี


  นายสุชาติ    จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   กล่าวว่า     อ.ส.ค. มีนโยบายในการสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้จัดทำโครงการ "แบ่งฝันปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2020” โดยปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ขึ้นภายใต้แคมเปญการรณรงค์เด็กไทยดื่มนมโคสดแท้100% ไม่ผสมนมผง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของนมโคสดแท้100% ไม่ผสมนมผงและต้องการมอบสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนไทย  โดยเลือกจัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์  ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นนโยบายสำคัญของ อ.ส.ค.  ที่ต้องการต่อยอดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดควบคู่กับการเป็นองค์กรนำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร  ดังนั้นนอกจากมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่โรงเรียนแล้วยังร่วมกับนักเรียนในการปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนอีกด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม    เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งอ.ส.ค. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทย ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเข้มแข็งและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
 “อ.ส.ค.ได้วางแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานด้า CSR 4.0 ในอนาคต  โดย อ.ส.ค. มีคณะอนุกรรมการดูแลการดำเนินงานดูแลกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ถูกทางและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยผ่านกิจกรรมหลากหลายมิติ” นายสุชาติ  กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.