Header Ads

Header ADS

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเปิดตัวโครงการ “TPA for all” มอบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคม รายละ 50,000 บาท เริ่มรับสมัคร 19 ส.ค. นี้

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำโดย นายอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคมฯ และทีมงาน ได้จัดตั้งโครงการ TPA for all จากการที่ได้เล็งเห็นว่ากำลังในการขับเคลื่อนสังคมนั้นเกิดจากผู้คนในสังคม โครงการนี้จึงเกิดมาเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการ หรือ กิจกรรม เพื่อสังคมภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยในด้านต่างๆ อาทิ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้รู้จักช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน 2.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Technical Skill) และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน (Soft Skill) ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 3.เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน 4.เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 5.เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ 6.เพื่อสนับสนุนชุมชนต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

โดยทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้สนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการ โครงการละ 50,000 บาท จำนวน 2 โครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) แบบไฟล์ PDF และ วิดีโอนำเสนอโครงการ (Video Presentation) ความยาวประมาณ 3 - 5 นาที โดยมีแนวคิดหลักตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินโครงการที่เสนอเข้ามาดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงตามข้อกำหนดจากทุนสนับสนุนที่ได้รับจากสมาคม
โครงการนี้จะเปิดให้นิสิตและนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยการสมัครผ่านเว็บไซต์ https://forall.thaiprogrammer.org และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล และดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://forall.thaiprogrammer.org หรือเพจเฟสบุ๊ก “สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.