Header Ads

Header ADS

โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา

โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้นำแนวคิดสมัยใหม่ เข้ามาพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นมาท้องถิ่น และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน นำร่อง 11 มหาวิทยาลัย พัฒนา 11 วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็น หมู่บ้าน CIV ที่ดีพร้อม โดยคาดว่าจะสามารถสร้างการมีงานทำให้คนในชุมชนมากกว่าร้อยละ 10 และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นบาทต่อครัวเรือน โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.