Header Ads

Header ADS

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายพัสธนดนย์ เดชรัตนตระกูล และห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 สังกัดบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และขณะกระทำผิดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ไม่มีสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เดือนกรกฎาคม 2562 นายพัสธนดนย์ได้ชักชวนให้ลูกค้า 2 ราย ซื้อหุ้นที่ออกเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ของหลายบริษัทและชักชวนให้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเอง รวมเป็นเงิน 358,000 บาท โดยอ้างว่าได้ฝากหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีของลูกค้ารายอื่นและบัญชีของบิดาตนเอง แต่นายพัสธนดนย์ไม่ได้ซื้อหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจริง ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับหุ้นและไม่ได้รับเงินคืน
การกระทำของนายพัสธนดนย์ข้างต้น เป็นการกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1** และจะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายพัสธนดนย์ เมื่อพ้นระยะเวลา 6 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563
ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนของผู้แนะนำการลงทุนที่ให้โอนเงินค่าซื้อหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำการลงทุน เพราะอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตและอาจสูญเสียเงินจำนวนมากได้ ในกรณีการโอนเงินค่าซื้อหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนต้องโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดเท่านั้น
*ข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
**ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนได้ทุกประเภท เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.