Header Ads

Header ADS

เล่น ... เลอะ ... รู้ : เสน่ห์ห้องเรียนกลางทุ่งชุมชนดอนประดู่ เล่น ... เลอะ ... รู้  :  เสน่ห์ห้องเรียนกลางทุ่งชุมชนดอนประดู่


สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประสบการณ์เรียนรู้วิถีบรรพชนบนท้องทุ่ง ผ่านเสียงหัวเราะและแก้มเปื้อนยิ้มของเด็กๆ

ตลอดหลายปีที่ระบบการศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะปัญญาจากการปฏิบัติจริง สร้างความรู้จากการลงมือทำ เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง ที่พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าอย่างมีเหตุผล แต่ก็ต้องยอมรับว่าการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เช่นนี้ไม่ง่ายนัก ต้องอาศัยความสามารถของผู้จัดประสบการณ์ การจัดสถานการณ์หรือห้องปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ สงสัย ใคร่รู้ เกิดคำถามที่นำไปสู่คำตอบ ดังนั้นการออกแบบสถานการณ์ที่สามารถเรียกร้องความสนใจจึงต้องคำนึงถึงช่วงวัยเป็นสำคัญ  

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดประสบการณ์เรียนรู้วิถีบรรพชนบนท้องทุ่งให้กับนักเรียนกว่าสามร้อยคน ทั้งระดับประถมและระดับมัธยมจากโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดควนเผยอ  โรงเรียนวัดไทรพอน และโรงเรียนวัดหัวควน จังหวัดพัทลุง ... ภาพนักเรียนที่กระตือรือร้นและสนุกสนานไปกับทุกกิจกรรมอย่างไม่รู้เบื่อตลอดทั้งวัน ทั้งการสนทนาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวนาจากครูชุมชน  การคิดหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ และลงมือดำนาด้วยตนเอง ปิดท้ายด้วยการเล่นเลอะในเทือกนา สนุกเฮฮาตามประสาเด็ก ทำให้ในวันนั้นแปลงนาที่บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็นโลกใบเล็กที่ฉาบไปด้วยความสุขที่ไม่ซับซ้อนตามวัย

วิถีชีวิตชาวนาบ้านกล้วยเภา หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดพัทลุง ได้รับการสนับสนุนเติมเต็มจากสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยกระดับ ท้องทุ่ง สู่ ห้องปฏิบัติการชุมชน พัฒนาศักยภาพ “ครูชาวนา” ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ผสานศาสตร์บรรพชนกับองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อสร้างผืนนาอินทรีย์ต้นแบบ อนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ย้อนคืนวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน การละเล่นที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชาวนา ต้อนรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจให้แวะเวียนเปลี่ยนหน้ากันศึกษาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ที่นับวันจะหาได้ยากขึ้นในสังคมเมือง ... สำนักงานประถมศึกษาพัทลุงเต 2 และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร เห็นประโยชน์จากการกระบวนการจัดการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการชุมชนของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

เนื่องจากสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ ค่านิยม การบริโภค-อุปโภค มีการดำรงชีวิตที่ห่างไกลออกจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาบรรพชนมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมนี้ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพชน  ได้ซึมซับวิธีคิด จากการพูดคุยถอดความรู้จากคน รุ่นปู่ย่าตายาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดประสบการณ์ตรงที่ฝังจำในจิตใจไม่รู้ลืม และเมื่อเขาเติบโตขึ้น จะได้นำมาบูรณาการต่อยอดกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคมในอนาคต”  นายศิริศักดิ์  วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กล่าว

   

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.