Header Ads

Header ADS

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เตรียมจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมี Mr.Noah Geesaman รองที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Mr.Brandon Megordem จากสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะฯ เข้าพบเพื่อหารือถึงความร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มแข็งผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ในเชิงนโยบายและการสร้างระบบของสหรัฐฯ ในการนี้ผู้แทนจากสหรัฐฯได้เสนอร่างแผนกำหนดการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พร้อมร่างประเด็น เช่น ภาพรวมกฎเกณฑ์และนโยบายของไทยต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภาพรวมมาตรฐานโลกและอุตสาหกรรม และประเด็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถปรับเปลี่ยนร่างประเด็นหารือและร่างกำหนดการเพื่อให้สอดคล้องต่อความสนใจและความต้องการของฝ่ายไทยได้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการจัดประชุมทางไกลจำนวน 3 วัน ณ ห้องประชุม MDES 2 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.