Header Ads

Header ADS

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ผนึกกำลังสร้างมาตรฐานธุรกิจ พร้อมเป็นที่พึ่งประชาชน

  


สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ผนึกกำลังสร้างมาตรฐานธุรกิจ

พร้อมเป็นที่พึ่งประชาชน 


นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล นายก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และรายได้ของกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อ โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไปแล้วทั้งสิ้นราว 1.5 ล้านราย มูลค่าสินเชื่อรวมกันมากกว่า 48,000ล้านบาท และพบว่ามีลูกหนี้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ส่งสัญญาณขอรับมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องจากช่วงแรก ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถแต่ละราย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เช่น การยืดระยะเวลาชำระหนี้ และชะลอการยึดรถ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤตไปได้

นอกจากนี้ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคาร (Under Banked) ได้ โดยในช่วงที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือ และ สนับสนุนนโยบายทางภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถมาโดยตลอด สมาชิกสมาคมฯ จึงพร้อมใจที่จะร่วมกันสร้างมาตรฐานการให้บริการสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากเลือกใช้บริการจากบริษัทสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสามารถดูข้อมูลรายชื่อสมาชิกฯ ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลสมาคมฯ หรือสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ www.vtla.or.th   

1 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีฉันมีความยินดีที่จะประกาศให้คุณทราบถึง บริษัท เงินกู้ที่แท้จริงที่คุณสามารถขอเงินกู้ด่วนได้เราเสนอเงินกู้ทุกประเภทให้กับลูกค้าที่เชื่อถือได้ของเราด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% ติดต่อเราหากคุณต้องการเงินกู้ ส่งอีเมลถึงเรา: Michealbensonloanagency@gmail.com, ติดต่อ@Michealbensonagency.com,แบบฟอร์มการขอสินเชื่อและส่งคืนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: https://michealbensonagency.com/,Whatsapp: +593962046134.

  ชื่อเต็ม .................

  ปี ..............

  ประเทศ ..................

  จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ ..................

  ระยะเวลา ..........................

  ตอบลบ

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.