Header Ads

Header ADS

มูลนิธิเอชพี และเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมให้ความรู้เทคโนโลยี พร้อมมอบชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียนมูลนิธิเอชพี และเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมให้ความรู้เทคโนโลยี พร้อมมอบชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียน


เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนในวัยเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างและเพิ่มพูนการเรียนรู้ด้านต่างๆ มูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการICT Services for All แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุมทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ภัยอันตรายจากโลกออนไลน์ และการป้องกันตนเองโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย การฟังการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เอชพีผ่านระบบซูมโดยทีมอาสาสมัครจากเอชพี อิงค์ และโอกาสนี้มูลนิธิ EDF นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ไอซีทีต่างๆ ให้โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) เพื่อให้นักเรียน คณะครู ตลอดจนถึงชุมชนไว้ใช้งาน โดยมีนางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

 

นางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) กล่าวว่า “นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) ขอขอบคุณมูลนิธิเอชพี และบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF ที่เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านไอซีที ในการจัดอบรมโครงการ ICT Services for All และมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้ทางโรงเรียน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและชุมชน ในการแสวงหาเพิ่มพูนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน รวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของทางโรงเรียนอีกด้วย”

 

มร. ลิม ชุน เต็ก กรรมการผู้จัดการบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทเอชพีมีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น  เรามีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสังคมที่เราอาศัย ทำงานและทำธุรกิจ  บริษัทมีความเชื่อในเรื่องการศึกษาที่จะเป็นประตูไปสู่การเปลี่ยนแปลง และโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตของผู้คนในเมืองและในชนบทที่ห่างไกล  การทำงานร่วมกับมูลนิธิ EDF ที่ดำเนินงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยี เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เท่าเทียมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นรวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้น”

 

เด็กหญิงจารุภา  แก้วกระจ่าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล)  กล่าวว่า “ในนามของนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) พวกเราดีใจมากที่มูลนิธิเอชพีและบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายให้โรงเรียนในครั้งนี้ รวมทั้งยังมาช่วยสอนพวกเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจะช่วยให้พวกเราได้พัฒนา แสวงหาความรู้ใหม่ๆ นอกจากการเรียนในชั้นเรียนด้วยตนเอง  ทำให้พวกเรามีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ทำงานอย่างเพียงพอ มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้พวกเราได้รับความเท่าเทียมทางการศึกษา  นอกจากนั้น พี่ๆ หรือคนในชุมชนยังได้รับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่ทางโรงเรียนจะเปิดบริการ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไปด้วยค่ะ”

 

เด็กชายไชยวัฒน์ น้อยอำแพง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กล่าวว่า “การอบรมเกี่ยวกับทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีประโยชน์มากเพราะทำให้พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองทางโลกโซเชียล พวกเราได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ รู้จักการวิเคราะห์และไตร่ตรองข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่หรือส่งข้อมูลเผยแพร่ต่อไปสู่ผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปบอกและแนะนำให้น้องๆ ในโรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโลกโซเชียลและแนะนำให้กับคนในครอบครัวให้รู้เท่าทันภัยโลกออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจากนั้นพวกเราดีใจมากที่จะได้มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น มีประโยชน์มากๆ เลยครับ”

 

เด็กชาย ชูเกียรติ ดวงรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กล่าวว่า “การฟังพี่วิทยากรพูดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้ผมเข้าใจว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันมีอะไรบ้าง   สื่อออนไลน์เป็นอย่างไร โซเชียลมีเดียคืออะไร รู้จักวิธีคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่จริง อะไรเป็นสิ่งที่ไม่จริงบ้าง  และที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมคือการได้ฟังพี่ๆ อาสาสมัครของเอชพี อิงค์ พูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีผ่านระบบซูมซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับผมและพี่ๆ ในโรงเรียนเลยก็ว่าได้ที่พวกเราสามารถฟัง พูดคุยโต้ตอบ ตอบคำถามจากเกมของพี่ๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือมองจากสกรีนใหญ่บนกระดานเป็นสิ่งแปลกใหม่มากๆ สำหรับพวกเราเลยครับ”

 

เด็กหญิงจิราวรรณ น้อยหลุบเลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 กล่าวว่า “ปรกติแล้วพวกเราสมัยนี้ก็จะใช้สื่อโซเชียลกันอยู่ประจำทั้งเฟสบุ๊ค ไลน์ ติ๊กต็อก ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม การอบรมในโครงการ ICT Services for All โดยมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิEDF ในวันนี้ช่วยให้หนูได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียให้ถูกต้อง สามารถนำไปวิเคราะห์ก่อนที่จะแชร์ข้อมูลใดๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น หนูและเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมการอบรมจะนำความรู้ไปบอกต่อและแนะนำให้เพื่อนๆ ในโรงเรียน และครอบครัวต่อไปค่ะ”

 

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

 

บริษัท หรือองค์กรที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรม CSRโครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมลpublic@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.