Header Ads

Header ADS

อาชีวะส่งนักเรียน นักศึกษา แข่งแกะสลักหิมะนานาชาติฮาร์บิ้น 2564 รูปแบบวิถีใหม่

 

อาชีวะส่งนักเรียน นักศึกษา แข่งแกะสลักหิมะนานาชาติฮาร์บิ้น 2564 รูปแบบวิถีใหม่

 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งทีมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 4 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม “การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ”ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ที่สอศ. ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2564 ได้ปรับรูปแบบการแข่งขัน การตัดสิน และการให้คะแนนใหม่ โดยให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานด้วยโมเดล 3 มิติจากดินเหนียว นำเสนอและส่งผลงานในรูปแบบภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างตราดชื่อผลงาน “ฟ้าหลังฝน” นำเสนอในแนวคิด All life is happy with dreams, hopes, encouragement.ทุกชีวิตมีความสุขด้วยความฝัน ความหวังและกำลังใจโดยมีนางรุ่งนภา อุดมชลปราการ ครูผู้ควบคุม และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 3 คน ได้แก่ นายชโยทิต  สุขสวัสดิ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 นายธวัชชัย สนธิพิณ และนางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2

 

ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำเสนอแนวคิดด้วยผลงานที่ชื่อว่า “มหัศจรรย์ พลังรัก สร้างโลก” เป็นภาพช้างโอบกอดกัน สื่อถึงความสงบสุขของโลก ได้พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และวิถีการดำเนินชีวิตของคนที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ และนายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูผู้ควบคุมและนักเรียนสาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์ 3 คน ได้แก่ นายอำพล ธรรมทอง และนายชวลิต นามบุรี นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และนายสุภาพ ชารีเครือ  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 

 

 ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ชื่อผลงาน “The beauty of nature and civilization that awaits you ความงามแห่งธรรมชาติและอารยธรรมที่รอคอยการมาเยือน” เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมความงามแห่งธรรมชาติและอารยธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยโดยมีนายกิตติพล วิเชียรเชื้อ และนายอมรรัตน์ ศรีหิน ครูผู้ควบคุมและนักเรียนสาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์ 2 คน ได้แก่ นายนภดล ศรีอินกิจ และนายพัธนพงค์ จันทร์เตย นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3

 

 

ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ชื่อผลงาน “ความหวัง ชีวิตใหม่ เราจะก้าวไปด้วยกัน”  นำเสนอผ่านแนวคิด ความสัมพันธ์ของมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดโดยมีนายพฤติพงษ์  วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุมและนักเรียนสาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์ 3 คน ได้แก่ นายชยพล นุ่นเนียบ นางสาวนริศรา พริกนุ่น และนางสาวชนากานต์ ใจงาม นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 

 

 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ถือเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสามารถ ทั้งยังเป็นการนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาฝึกประสบการณ์ผ่านการแข่งขันดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป และอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมส่งแรงใจ ร่วมเชียร์ให้ทีมอาชีวศึกษาครองแชมป์เป็นสมัยที่ 12

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.