Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์-เกษตร”ลุยแล้ว ทำ Big Data ข้อมูลภาคเกษตร เชื่อมการผลิตถึงทำตลาด

img

“พาณิชย์-เกษตร”ลุยแล้ว ทำ Big Data ข้อมูลภาคเกษตร เชื่อมการผลิตถึงทำตลาด

“พาณิชย์-เกษตร” จับมือทำ Big Data ข้อมูลภาคเกษตรขนาดใหญ่ร่วมกัน ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ตั้งเป้ามีข้อมูลเดียวกันทั้งด้านผลิต และด้านตลาด เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารและผู้ใช้งานทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว นำร่องข้อมูลเร่งด่วน ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ “ข้าว มัน ปาล์ม ยาง” เป้าต่อไป อาหารฮาลาล สินค้าอินทรีย์
         
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) เป็นครั้งแรก โดยได้มีการนำเสนอสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับฐานข้อมูลสินค้าเกษตร เพื่อพิจารณาจุดที่สามารถเติมเต็มให้กันได้ (gap analysis) และหารือเกี่ยวกับแผนงานดำเนินการเบื้องต้นของปี 2564-2566
         
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเกษตร ต้องตอบโจทย์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน การดำเนินงานด้านข้อมูลจำเป็นต้องมีการทำธรรมาธิบาลข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ ไม่ซับซ้อน นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในทุกภาคส่วน

“ได้เห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน (Quick win) ได้แก่ การจัดทำข้อมูลและออกแบบการแสดงผลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ เช่น ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรสำคัญ อย่างข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ส่วนระยะกลางและยาว จะร่วมสร้างชุดข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยอาจพิจารณาขยายไปยังกลุ่มสินค้าอาหาร เช่น อาหารฮาลาล และสินค้าอินทรีย์ เป็นต้น”น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว
         
น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ต่างให้ความสำคัญงานด้านข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากหน้าที่ของสองกระทรวงที่ต่างกัน คือ เกษตรเน้นด้านการผลิต พาณิชย์เน้นไปด้านการขาย ข้อมูลที่มีจึงสามารถนำมาต่อร้อยเรียงกันให้เห็นภาพได้ตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร โดยที่อาจมีบางส่วนที่ทับซ้อนกันบ้าง แต่ฝ่ายเลขานุการจะหารือในรายละเอียดต่อไป

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายการทำงานร่วมกัน คือ การสร้าง Big data เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร ให้มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (Local to Global)

สำหรับคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ เป็น 1 ใน 4 คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 25 หน่วยงาน โดยมี สนค. และ สศก. เป็นประธานและฝ่ายเลขานุการร่วม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.