Header Ads

Header ADS

อาชีวะนำหลักศาสนา เรียนควบคู่วิชาชีพ

 

อาชีวะนำหลักศาสนา เรียนควบคู่วิชาชีพ

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายให้สถานศึกษา นำหลักทางพระพุทธศาสนา และคำสอนของศาสนาต่าง ๆ เสริมสร้างหลักวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้หลักพุทธธรรม และคำสอนแต่ละศาสนา นำชีวิตได้อย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประเทศชาติ โดยวิทยาลัยเทคนิคพิมายได้จัดโครงการ “สอนธรรมศึกษาเพื่อสอบธรรมสนามหลวง” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ศีลธรรม ข้อควรปฏิบัติสำหรับชาวพุทธ และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งได้อบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีกำหนดการสอบเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงทำให้การสอบต้องเลื่อนออกไปก่อน 
 
นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคพิมายร่วมมือกับวัดป่าคุณสัมปันนาราม ได้เปิดโครงการ “สอนธรรมศึกษาเพื่อสอบธรรมสนามหลวง” ขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่  3  รับการอบรม ก่อนจะร่วมเข้าสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี – ชั้นเอกต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมควบคู่กับหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียน ปวช. 3 สำหรับกิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้   4  หัวข้อ ได้แก่ พุทธประวัติ ธรรมมะ เบญจศีล และเบญจธรรม โดยมีพระครูคุณสารสัมปัน เจ้าสำนักวัดป่าคุณสัมปันนาราม เป็นผู้สอน พร้อมด้วยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม การตอบคำถาม และการนั่งสมาธิ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคพิมายจะเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม ใช้พุทธธรรมนำชีวิต และมีทักษะตามอัตลักษณ์วิชาชีพและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.