Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ชูแคมเปญ Powered by DBD เร่งเสริมแกร่งธุรกิจไทย ฉลองก้าวสู่ปีที่ 99

img

กรมพัฒน์ฯ ชูแคมเปญ Powered by DBD เร่งเสริมแกร่งธุรกิจไทย ฉลองก้าวสู่ปีที่ 99

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชูแคมเปญ Powered by DBD ฉลองก้าวขึ้นสู่ปีที่ 99 เตรียมเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจไทย เล็งเพิ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการ ผลักดันนำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างโอกาสทางการตลาดทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และช่วยเสริมแกร่งให้กับธุรกิจบริการ แฟรนไชส์ โอทอป สินค้าชุมชน ค้าปลีกค้าส่ง และโชวห่วย
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดแคมเปญพิเศษ Powered by DBD เพื่อรองรับการทำงานในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 99 และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตลอดปี มีเป้าหมายสำคัญ  เพื่อเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีของไทย ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง โดยจะผลักดันให้ธุรกิจไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและการบริหารจัดการที่ดีขึ้นใน 3 ส่วน ได้แก่ 1.ธุรกิจไทยมีผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.ธุรกิจไทยมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน และซับซ้อน และ 3.การกระจายผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง มีความเท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
         
สำหรับรูปแบบการเสริมพลังให้ผู้ประกอบการไทย จะให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI มาช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และช่วยลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ

นอกจากนี้ จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด โดยขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวกำหนดการผลิตสินค้าและบริการ ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดรับกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) เพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่วิถีธุรกิจในยุคถัดไป (Next Normal) ด้วยความมั่นคง
   

   
ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าของประเทศ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการโอทอป เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club สินค้าชุมชน ตลอดจน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ด้วยการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ให้ร้านโชวห่วยในพื้นที่เป็นกลไกกระจายรายได้และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เนื่องจากเป็นแหล่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชน เป็นช่องทางการกระจายสินค้าโอทอป และสินค้าชุมชนต่างๆ เป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
         
“กรมฯ พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับอย่างเต็มที่ สนับสนุนกลไกตลาดและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของโลก เป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กรมฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย”นายทศพลกล่าว
         
ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ม.ค.2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีอายุครบ 98 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ขณะเดียวกัน ได้เผชิญกับความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยงบนบริบทการเปลี่ยนผ่านทั้งของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงต้องปรับรูปแบบการบริหารงาน เพื่อนำพาภาคธุรกิจของประเทศให้เติบโต และสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.