Header Ads

Header ADS

ผู้ถือหุ้น STGT อนุมัติแตกพาร์

 

ผู้ถือหุ้น STGT อนุมัติแตกพาร์

ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล (กลาง) ประธานกรรมการ, นายกิติชัย สินเจริญกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,434.78 ล้านหุ้น เป็น 2,869.56 ล้านหุ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย และขยายฐานของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะใช้เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนหุ้น STGT ลดลง รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.