บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด โดย นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิก ไทยแลนด์   อีลิท กล่าวถึง ความคืบหน้าของโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One ว่าในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯได้เดินหน้าเจรจาร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือพิเศษโปรแกรม Elite Flexible One กับกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วกว่า 20  ราย โดยทุกรายต่างมีศักยภาพและความแข็งแรงทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และของสินค้า รวมถึงนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในความเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงกำลังซื้อของนักลงทุนชาวต่างชาติและสมาชิกอีลิทคาร์ด มาลงทุนเพิ่มทั้งการซื้อแบบ Freehold และ Leasehold ได้อย่างแน่นอน”

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาฯ ส่งโครงการเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One แล้วกว่า 50 โครงการ และอีกหลายโครงการที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนกว่า 80 โครงการ (สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.thailandelite.com) โดยแต่ละกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาฯ ต่างมีกลยุทธ์ในการทำตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการตลาดและการขายแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำบัตร Elite Flexible One ให้เป็นที่รู้จักผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีกำลังซื้อ การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ (Product Excellence) ด้วยการเลือกสรรวัสดุคุณภาพเพื่อให้ตอบทุกเหตุผลของการอยู่อาศัย รวมถึงบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ (Service Excellence) เป็นต้น

นายสมชัย  กล่าวสุดท้ายว่า จากท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 และสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One นั้น จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงให้เศรษฐกิจดีขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนให้กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูงเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายโครงการได้เร็วขึ้น เพื่อสร้างกระแสเงินสด ทำให้มีเม็ดเงินชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและใช้จ่ายในประเทศไทย สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ด้วยดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านบัตรสมาชิกในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One"

เกี่ยวกับ ไทยแลนด์ อีลิท (Thailand Elite)

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิก ไทยแลนด์ อีลิทโดยดำเนินโครงการ
ผ่านรูปแบบการใช้แนวคิดแบบบัตรสมาชิกพิเศษ หรือ Exclusive Membership มีสถานะเป็นบริษัทของรัฐ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำเสนอ โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท