Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”จัดอบรม 4 ภาค สร้าง “นักการค้าออนไลน์มืออาชีพ” หวังช่วยชุมชนขายสินค้า

img

“พาณิชย์”จัดอบรม 4 ภาค สร้าง “นักการค้าออนไลน์มืออาชีพ” หวังช่วยชุมชนขายสินค้า

“พาณิชย์”จัดกิจกรรม “สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ” สอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น ไปจนถึงการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่กับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปขาย จัดครอบคลุม 4 ภาค เริ่มมี.ค.นี้ ครั้งแรกที่ลำปาง ต่อด้วยโคราช นนทบุรี และนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าผู้เข้าร่วม 400 ราย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะจัดกิจกรรม “สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online” เริ่มตั้งแต่การบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้พร้อมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์ (Trader Online) เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ จากนั้นจะส่งเสริมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) การจับคู่เชื่อมโยงเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) กับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ และยังจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
         
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีแผนดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ภาค โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมี.ค.2564 นี้ เป็นต้นไป เริ่มต้นจากกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาความรู้ให้แก่นักการค้าออนไลน์ (Trader Online) ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 มี.ค.2564 ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 เม.ย.2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี และครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 เม.ย.2564 ณ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช โดยตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400 ราย
        
“ผลที่ได้คาดว่าจะรับ คือ ช่วยสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนในการสร้างโอกาสทางการค้าสมัยใหม่ สร้างอาชีพของตนเอง และช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับสินค้าชุมชน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน”นายวีรศักดิ์กล่าว
         
ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในการทำการตลาดออนไลน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชน การสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กว้างมากขึ้น
         
ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5959 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.