Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ปลื้ม ยอดใช้บริการออนไลน์พุ่งกระฉูด ทั้งจดทะเบียน ขอข้อมูล ตรวจสอบธุรกิจ

img

กรมพัฒน์ฯ ปลื้ม ยอดใช้บริการออนไลน์พุ่งกระฉูด ทั้งจดทะเบียน ขอข้อมูล ตรวจสอบธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลื้ม ยอดใช้บริการออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งการจดทะเบียนธุรกิจ การขอข้อมูลธุรกิจ การตรวจสอบธุรกิจ และการนำส่งงบการเงิน คาดช่วยสนับสนุนการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบเร็วขึ้น ส่วนประชาชนและภาคธุรกิจ ได้รับความสะดวก สบาย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ ยันจะเดินหน้าพัฒนาการให้บริการต่อเนื่อง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถิติผู้เข้ามาใช้บริการของกรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด หลังจากที่กรมฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Registration บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และตรวจค้นเอกสาร บริการข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยตนเอง และบริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing
         
ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ เป็นการสนับสนุนให้กรมฯ ก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบได้เร็วมากขึ้น และยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าประชาชนและภาคธุรกิจ มีการปรับตัวพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล และรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีช่วยลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งกรมฯ จะเดินหน้าพัฒนางานบริการในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ ตลอดจนสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการประชาชน
         
โดยสถิติการให้บริการงานต่างๆ ได้แก่ การจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนเข้าสู่การจัดตั้งนิติบุคคล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2556 มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,081,580 คำขอ ปัจจุบันได้รวมขั้นตอนนี้เข้ากับระบบจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Registration ช่วยลดขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทน 6 ประเภท ได้แก่ ผู้ทำบัญชี หัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา สามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการได้ สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังกรมฯ รวมถึงปรับรูปแบบการกรอกข้อมูลให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ จากสถิติการใช้บริการผ่านระบบ e-Registration ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2560 พบว่า มีธุรกิจให้การตอบรับเข้ามาจดทะเบียนมากถึง 50,240 คำขอ
         
ด้านข้อมูลธุรกิจ มีบริการที่สามารถเข้าใช้งานผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ e-Service บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจค้นเอกสาร เริ่มให้บริการตั้งแต่ 16 ม.ค.2549 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ Walk-in , EMS , Delivery และเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 ได้เปิดให้บริการ DBD e-Certificate File เป็นบริการข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยมีผู้เข้าใช้บริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด 1,158,150 ราย และยังร่วมมือกับธนาคารที่เป็นพันธมิตรให้บริการ e-Certificate การขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร จำนวน 10 แห่ง 3,747 สาขา มีผู้ใช้บริการแล้ว 935,574 ราย นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา
         
สำหรับบริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทาง คือ DBD Datawarehouse+ เข้าใช้งานผ่าน www.dbd.go.th เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.2556 มีผู้ใช้บริการแล้ว 27,796,305 ครั้ง และแอปพลิเคชัน DBD e-Service เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2557 ครอบคลุมบริการประเภทต่างๆ เช่น ข้อมูลนิติบุคคล งบการเงิน และร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น มีผู้ใช้บริการแล้ว 33,039,757 ครั้ง และกำลังพัฒนาข้อมูลให้รองรับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความละเอียดของข้อมูลในเชิงลึกแต่ละรายพื้นที่ วิเคราะห์ความเหมาะสม และสามารถพยากรณ์โอกาสการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างถูกทิศทางและปรับตัวได้รวดเร็ว

ส่วนบริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2558 โดยนิติบุคคลหันมานำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แทนการนำส่งในรูปแบบกระดาษเกือบ 100% โดยการนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 มีผู้ใช้ระบบนี้มากถึง 563,556 ราย คิดเป็น 98% ของนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด 575,679 ราย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.