Header Ads

Header ADS

กองทุนเอฟทีเอเป็นรูปเป็นร่าง เร่งหาข้อสรุปแหล่งรายได้ ก่อนชง “จุรินทร์” พิจารณา

img

กองทุนเอฟทีเอเป็นรูปเป็นร่าง เร่งหาข้อสรุปแหล่งรายได้ ก่อนชง “จุรินทร์” พิจารณา

คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเปิดเสรีการ เห็นชอบจัดตั้ง “กองทุนเอฟทีเอ” มอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเร่งหาข้อสรุปแหล่งรายได้เข้ากองทุน ก่อนเสนอ “จุรินทร์” พิจารณา หากเห็นชอบเตรียมชงคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เผยถ้าเห็นชอบในหลักการ จะเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งกองทุนตามกฎหมายต่อไป
         
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ครั้งที่ 1/2564 ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเข้าร่วม ว่า คณะทำงานฯ ได้พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมมาจากการลงพื้นที่และจัดระดมความเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุป โดยเห็นด้วยกับแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ และได้มอบหมายให้ไปหาข้อสรุปเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำเสนอนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา
         
“หากนายจุรินทร์เห็นชอบ ก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและกรมบัญชีกลางเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายฯ และถ้าเห็นชอบในหลักการ ก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าสู่กระบวนประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ และรัฐสภาตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป”
         
สำหรับข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ กำหนดให้ความช่วยเหลือจากกองทุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่รูปแบบเงินจ่ายขาด เช่น ทุนวิจัยพัฒนา ทุนจัดหาที่ปรึกษา ทุนฝึกอบรม ทุนจัดกิจกรรมสนับสนุนการตลาด และรูปแบบเงินหมุนเวียน เช่น เงินลงทุนในสิ่งก่อสร้าง และค่าเครื่องมืออุปกรณ์ และในส่วนการดำเนินงาน มีข้อเสนอว่า กองทุนควรให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาควิชาการ และธนาคารของรัฐ ในระดับพื้นที่ เป็นตัวกลางสำหรับประสานงานและเสนอคำขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยบริหารกองทุนเอฟทีเอ
         
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับแหล่งรายได้เข้ากองทุนเอฟทีเอ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เสนอว่า นอกจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว กองทุนควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ได้ประโยชน์จากเอฟทีเอสมทบเข้ากองทุนเพิ่มเติม เพื่อให้กองทุนสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนดังกล่าว คณะทำงานฯ มีข้อเสนอว่าต้องพิจารณาถึงรูปแบบและวิธีการจัดเก็บอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระกับผู้ถูกเก็บจนเกินไป และได้มอบกรมเจรจาฯ ไปหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุป
         
ทั้งนี้ แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เพราะมีเสียงเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตร ที่ขอให้มีกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี อีกทั้งยังเป็นข้อแนะนำจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของรัฐสภา ที่เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.