Header Ads

Header ADS

ก.ล.ต. ร่วมมือ World Bank จัดสัมมนาออนไลน์ เตรียมความพร้อมการเป็น "ผู้ประเมินภายนอก" สำหรับตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน


ก.ล.ต. ร่วมมือ World Bank จัดสัมมนาออนไลน์ เตรียมความพร้อมการเป็น "ผู้ประเมินภายนอก" สำหรับตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน

 ก.ล.ต. ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) จัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Training Workshop for Sustainable Bond External Review Providers” เพื่อเสริมสร้างความรู้ในทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่สนใจเป็นผู้ประเมินภายนอก (external review provider) ที่ให้บริการในประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ประเมินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน และส่งเสริมให้ตลาดทุนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยจัดสัมมนาออนไลน์ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและต่อเนื่องสู่มิติทางสังคม และผู้คนอย่างกว้างขวาง มีส่วนในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงทางสังคมและการลงทุนในโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนไปพร้อมกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากปริมาณการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนที่ออกโดยรัฐบาลไทยเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโอกาสนี้ ก.ล.ต. จึงร่วมกับ World Bank เป็นครั้งแรกในการจัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์เชิงบวกในด้านสังคมนอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับบทบาทของตลาดทุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม”

Ms. Cecile Thioro Niang ผู้จัดการสายงานการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม ธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก กล่าวว่า “ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้แนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในภาคการเงิน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เกิดความก้าวหน้าที่สำคัญ ซึ่งธนาคารโลกได้เข้าร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของไทย เพื่อเร่งการพัฒนาระบบการเงินที่ยั่งยืนและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานแบบ ESG ที่ยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลในเรื่อง ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ ที่ได้ปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ เมื่อ ก.ล.ต. แสดงบทบาทเป็นผู้นำในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีแผนพัฒนาผู้ประเมินภายนอกที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย Sustainability Bond ในระดับท้องถิ่น ธนาคารโลกมีความยินดีที่จะจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประเมินภายนอกนี้ขึ้นมาตามคำเชิญชวนของ ก.ล.ต. ธนาคารโลกหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการประเมินภายนอกในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และช่วยสนับสนุนการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในประเทศไทยให้มากขึ้นด้วย”

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก World Bank โดยมีวิทยากรซึ่งเป็น external review provider ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้ความเห็นหรือรับรองเกี่ยวกับตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นด้านสังคม ตั้งแต่การปูพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ หลักการ และวิธีการประเมิน มาตรฐานสากล การจัดทำและการเปิดเผยรายงานการประเมิน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้สนใจเป็นผู้ประเมินในทางปฏิบัติมากขึ้น ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สำนักงานสอบบัญชี และอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมความยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.