Header Ads

Header ADS

สพพ. ร่วมประชุมกรรมาธิการพบประชาชน

             

สพพ. ร่วมประชุมกรรมาธิการพบประชาชน

 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.