Header Ads

Header ADS

DIYECOM จัดโครงการ CSR มุ่งช่วยเหลือเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส เน้นให้การศึกษาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างรายได้และไม่เป็นภาระสังคม

DIYECOM จัดโครงการ CSR มุ่งช่วยเหลือเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส เน้นให้การศึกษาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างรายได้และไม่เป็นภาระสังคม

 ดีไอวายอีคอม (DIYECOM) เล็งจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเน้นมอบทุนการศึกษาและให้ความรู้ทางด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้กับเยาวชนและเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ จับมือผู้นำชุมชนและมูลนิธิต่าง ๆ ช่วยเด็กมีทักษะการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้และมีอาชีพที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

นายกันตวีร์ แสงสาย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีไอวายอีคอม จำกัด (DIYECOM) เปิดเผยว่า นอกจากเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการมุ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านอีคอมเมิร์ซกับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมุ่งเน้นไปที่คนธรรมดาทั่วไปทั้งที่อยู่ในสังคมเมืองและต่างจังหวัด รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่อาศัยอยู่นอกเมืองและพื้นที่ห่างไกลที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่ปัจจุบันกระจายอยู่ทั่วประเทศ แม้ว่าภาครัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ตาม ไม่ว่าเป็นด้านการศึกษารวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้ แต่คนกลุ่มนี้ยังมีความต้องการด้านอื่น ๆ ที่ภาครัฐยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้

“ดีไอวายอีคอม” (DIYECOM) จึงมีนโยบายในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้ โดยมีเป้าหมายให้สามารถสร้างรายได้และช่วยเหลือตัวเองในสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้เข้ามาศึกษาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซได้ฟรี นอกจากนี้แล้วยังมีนโยบายที่จะส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปให้ความรู้ถึงชุมชน เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงหลักสูตรและการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ ในขณะที่การซื้อ-ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

นายกันตวีร์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากที่ได้เข้าไปสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่และพูดคุยกับผู้บริหารของมูลนิธิต่าง ๆ ที่ดูแลเยาวชนและเด็กด้อยโอกาส พบว่าส่วนใหญ่ต้องการสอนให้เด็ก ๆ มีอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว แม้ว่าจะสามารถประคับประคองให้เด็กกลุ่มนี้เข้ามาสู่ระบบการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานในองค์กรต่าง ๆ ได้ในระยะยาว เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและทักษะด้านต่าง ๆ “ดีไอวายอีคอม” (DIYECOM) จึงมีความต้องการเข้าไปช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้

“สำหรับการเข้าไปช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ได้รับการตอบรับจากผู้นำชุมชนและผู้บริหารมูลนิธิต่าง ๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดเสนอตัวเข้าไปให้ความรู้เรื่องดังกล่าวกับเด็ก ในขณะเดียวกันทางมูลนิธิมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้ทุกคนได้ศึกษาการค้าขายผ่านออนไลน์อยู่แล้ว เนื่องจากเห็นว่าเป็นรูปแบบการสร้างรายได้ที่จะทำให้เด็ก ๆ ที่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวในสังคม สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้การเข้าไปโลกภายนอกได้” นายกันตวีร์กล่าว

ขณะนี้ทาง “ดีไอวายอีคอม” (DIYECOM) ได้มีนโยบายเรื่องการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการมอบทุนการศึกษา การบริจาคอุปกรณ์กีฬาและอื่น ๆ รวมทั้งการเปิดสอนหลักสูตรอีคอมเมิร์ซให้กับเด็ก ๆ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้ที่ขาดโอกาสสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่สำคัญมองว่าเด็กกลุ่มนี้จะไม่เป็นภาระของสังคมและจะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศได้ในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.