Header Ads

Header ADS

Online Training 4 มิถุนายน เสริมศักยภาพให้ธุรกิจให้พร้อมเติบโตอีกขั้น ด้วยหลักสูตร “Business Ecosystem : ระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน”

ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การจะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องพึ่งพิงปัจจัยหลายอย่าง จึงเป็นที่มาของการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ หรือ Business Ecosystem ขึ้น เครือข่ายที่ช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตแก่ธุรกิจ เชื่อมโยงเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา พร้อมลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4 มิถุนายนนี้ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Business Ecosystem ให้มากขึ้น ในหลักสูตร “Business Ecosystem : ระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) ที่จะมาให้ความรู้ ความเข้าใจ และชี้ให้เห็นถึงแนวทางประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อคว้าโอกาสในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ หนทางสู่การเติบโต และเพิ่มมูลค่าของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

รายละเอียดและสมัคร : https://www.ftpi.or.th/event/businessecosystem หรือ โทร โทร.02-619-5500 ต่อ 455, 466-467 (แผนกบริการฝึกอบรม)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.